Opschorting verplichting samenstellingsverklaring notarissen

Notarissen hoeven met ingang van het derde kwartaal 2017 geen samenstellingsverklaring te overleggen bij hun kwartaalcijfers.

Dat laat toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) weten. BFT: “Op 7 september 2017 heeft de rechtbank Amsterdam in twee beroepsprocedures, die waren aangespannen tegen de weigering van de ontheffing samenstellingsverklaring, geoordeeld dat de laatste zinsnede van artikel 2, vijfde lid, van de Regeling op het notarisambt (Rna) in deze procedures buiten toepassing wordt gelaten. Deze zinsnede behelst de verplichting om een samenstellingsverklaring te overleggen bij de kwartaalcijfers. Reden voor deze beslissing van de rechtbank is dat zij van oordeel is dat de door de Minister in de Rna vastgelegde verplichting om een samenstellingsverklaring te overleggen, onvoldoende basis heeft in de Wet op het notarisambt (Wna).”

Hoger beroep

BFT: “Het BFT zal tegen deze uitspraken hoger beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het BFT acht het opportuun om, in afwachting van een definitieve uitspraak van de Afdeling over dit vraagstuk, de verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring vanaf heden op te schorten in die zin dat het BFT vanaf heden niet van u verlangt dat u een samenstellingsverklaring overlegt bij uw kwartaalcijfers. U dient er wel rekening mee te houden dat de verplichting, afhankelijk van het oordeel van de Afdeling en de consequenties die daaruit voortvloeien, vanaf een later moment (dat wil zeggen: met ingang van een nog nader te bepalen kwartaal in de toekomst) weer zal worden gehandhaafd door het BFT.”

Geen samenstellingsverklaring

Dit betekent voor notarissen dat zij met ingang van het derde kwartaal 2017 geen samenstellingsverklaring hoeven te overleggen bij hun kwartaalcijfers, ongeacht of zij door het BFT wel of niet in het bezit zijn gesteld van een ontheffing. “Daarnaast brengt dit met zich mee dat, indien u als notaris bent geconfronteerd met een weigering van de ontheffing samenstellingsverklaring voor 2018 en daartegen reeds bezwaar heeft ingesteld, uw bezwaar op dit moment niet behandeld zal worden door het BFT,” aldus het BFT.

Gerelateerde artikelen