NOB: sneller procesrecht niet ten koste van rechtsbescherming

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft het conceptbesluit Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht van commentaar voorzien. De Orde is een groot voorstander van een snellere en efficiëntere procesgang. Dit mag volgens de beroepsvereniging echter niet ten koste gaan van de rechtsbescherming van partijen.

Een belanghebbende moet, net als in de huidige papierenprocesgang, de mogelijkheid worden geboden om zijn standpunt voldoende duidelijk te maken en te onderbouwen. Daarnaast moet het altijd zonder meer duidelijk zijn op welk moment en bij welke rechterlijke instantie een verplichting tot digitaal procederen van toepassing is.

De Orde waarschuwt dat de snellere en efficiëntere procesgang de voorbereidingstijd voor partijen en/of rechters niet mag aantasten. Een onvoldoende voorbereide procedure kun naar de mening van de NOB juist trager en inefficiënter verlopen. De Orde wijst bijvoorbeeld op het gevaar van (sterke) toename van tiendagenstukken ex artikel 8:58 Awb, in gevallen waarin partijen onvoldoende de mogelijkheid hebben gekregen om standpunten binnen de wettelijke termijnen te verduidelijken en/ofte onderbouwen.

Meer informatie: NOB-commentaar op Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

Gerelateerde artikelen