‘Informatievoorziening rondom jaarrekening publieke sector kan efficiënter’

De informatievoorziening rondom de jaarrekening en het bestuursverslag van de (semi-)publieke sector kan door een aantal ontwikkelingen efficiënter, transparanter en met minder lasten worden vormgegeven.

Dat concludeert de Taskforce Publieke Verantwoording (TPV) in een rapport dat onlangs is verstuurd naar de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Wonen en Rijksdienst, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwe technologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiënte en transparante informatievoorziening. Bovendien kan het inzetten van nieuwe technologieën leiden tot een informatievoorziening die aansluit op de eisen die aan informatie worden gesteld in het digitale tijdperk. We zien op dit moment binnen de sectoren een aantal positieve ontwikkelingen op dat gebied. Hierbij valt o.a. te denken aan het digitaal administreren van data, het gebruik van SBR/XBRL, het centraal verzamelen van data & data-analyse en open data. Deze instrumenten worden echter nog niet systematisch in iedere sector ingezet. Door de instrumenten systematisch (achter elkaar) in te zetten per sector kan de hele ‘informatievoorzieningketen’ efficiënter worden.

Regelgeving kan daarbij een goede ondersteuning bieden. Doelstelling moet zijn èn het bevorderen van betere èn meer doelmatige regelgeving (eenvoudiger en minder). Regelgeving als SISA en het Uniform Subsidiekader zijn hiervan voorbeelden. Via regelgeving kan focus worden aangebracht in data zoals bij gemeenten gebeurt. Bij gemeenten wordt een uniforme basisset van beleidsindicatoren en een uniforme basisset van (vijf) financiële kengetallen voorgeschreven. Deze basissets aan data kunnen leiden tot een beter inzicht in de (maatschappelijke) prestaties van een organisatie. Controleprotocollen moeten kunnen steunen op heldere regelgeving en daardoor ook zo min mogelijk nodig zijn.

Ten aanzien van de bestuursverslagen is eveneens meer focus nodig. Nu is de informatie in het bestuursverslag gefragmenteerd en niet altijd volledig. Tegelijk bevatten bestuursverslagen veel informatie die ook elders te vinden is. Los van deze constatering geldt dat de huidige inrichtings- en publicatievereisten van het bestuursverslag op meerdere plaatsen moet worden gezocht (RJ 400, RJ 640 en de sectorale aanwijzingen). Ook zijn er externe ontwikkelingen zoals op het punt van Integrated Reporting (meer aandacht voor maatschappelijk presteren van organisaties). De relatieve vrijheid van inrichting van het bestuursverslag werkt niet bevorderlijk voor de volledigheid, de toegankelijkheid en het effectieve gebruik van het bestuursverslag. OCW brengt daarentegen met de toekomstparagraaf wel meer focus aan ten aanzien van het belangrijke thema continuïteit.

Afstemming en een goed overzicht op het gebied van (verslaggevings)regelgeving draagt eveneens bij aan efficiëntie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de commissie BBV bij regelgeving voor gemeenten en voor provincies. Het Overlegplatform Publieke Verantwoording is een voorbeeld van bevorderen van een goed overzicht op overkoepelend niveau van de (semi-)publieke sector.  

Gerelateerde artikelen