IGZ gaat strenger handhaven op jaarverantwoording zorginstellingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf dit jaar strenger handhaven op de Jaarverantwoording Zorg. Instellingen die deze te laat inleveren krijgen een last onder dwangsom opgelegd. De inspectie vindt het belangrijk dat zorginstellingen via hun jaarstukken verantwoording afleggen over hun organisatie en de besteding van publiek geld.

De inspectie heeft hierover een brief verstuurd naar alle betrokken zorginstellingen.

Een groot deel van de zorginstellingen moet onder andere zijn jaarrekening voor 1 juni elektronisch aanleveren bij het CIBG. Dit heet de Jaarverantwoording Zorg. Deze instellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier ze het geld uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet besteden. Daarnaast leggen instellingen door de jaarverantwoording maatschappelijke verantwoording af over de besteding van publiek geld en over de totale organisatie van de instelling. Dit draagt bij aan transparantie binnen de zorgsector.

De inspectie zegt goed bestuur in de zorg belangrijk te vinden. Dat betekent onder andere dat de inspectie strenger toeziet op het tijdig en volledig aanleveren van de gegevens Jaarverantwoording Zorg. De inspectie gaat ook strenger handhaven als hieraan niet wordt voldaan. Instellingen die na 1 juni 2015 niet (volledig) de Jaarverantwoording Zorg over 2014 hebben aangeleverd komen in een handhavingstraject terecht. Uiteindelijk krijgen zij een last onder dwangsom opgelegd van € 1.000 per week. Dat geldt voor maximaal 10 weken.

Bij het niet voldoen aan de beperkte verantwoording geldt een dwangsom van € 500 per week voor de duur van maximaal 10 weken. Beperkte verantwoording geldt onder andere voor instellingen die niet de zorg hebben verleend waarvoor ze een WTZi-toelating hebben. Bijvoorbeeld als nieuwe een instelling wel al opgestart is, maar nog geen zorg heeft verleend.

De inspectie controleert en beoordeelt aangeleverde gegevens voor de Jaarverantwoording Zorg steekproefsgewijs.

Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zoals eerder gemeld uitstel gekregen tot 1 december 2015. Zij moeten voor die datum hun jaarrekening 2014 inleveren.

Gerelateerde artikelen