Ggz-sector krijgt uitstel voor deponeren jaarrekening tot 1 december 2015

‘Accountants beamen dat met alle tot nu toe genomen maatregelen en stappen, de onzekerheden rond de omzetbepaling 2013 en 2014 van ggz-aanbieders zodanig kunnen worden gereduceerd dat ggz-aanbieders in principe een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2014 kunnen krijgen.’ Dat zegt minister Edith Schippers van VWS in een Kamerbrief over de uitvoering van het plan van aanpak jaarrekening geestelijke gezondheid (ggz). Ze laat weten dat de ggz-sector generiek uitstel krijgt voor het deponeren van de jaarrekening tot 1 december 2015.

Met de publicatie van het gezamenlijke controleplan van verzekeraars en GGZ Nederland is volgens de minister ook een scherper beeld ontstaan van welke werkzaamheden nog verricht moeten worden en hoeveel tijd nog nodig is voor ggz-aanbieders om een jaarrekening met goedkeurende controleverklaring te kunnen deponeren. Schippers: ‘Bij de presentatie van het ‘Plan van aanpak jaarrekeningen ggz’ op 2 december 2014 was de verwachting dat een substantieel aantal instellingen er niet in zou slagen om – binnen de daarvoor geldende termijn tot 1 juni 2015 – de jaarrekening 2014 met een goedkeurende controleverklaring te deponeren. Inmiddels is duidelijk dat een klein aantal instellingen voor 1 juni de jaarrekening 2014 met goedkeurende controleverklaring kan deponeren. De overige instellingen hebben meer tijd nodig voor hun onderzoek en/of (indien dat noodzakelijk is voor het adequaat vaststellen van de omzet) hun overleg met de (representerende) zorgverzekeraar over de onderzoeksuitkomsten. De verwachting uit het plan van aanpak is dus uitgekomen.’

Generiek uitstel

Volgens Schippers zijn de afgelopen maanden forse vorderingen gemaakt bij het oplossen van de jaarrekeningenproblematiek in de ggz. Schippers: ‘Ik hecht er veel belang aan dat ggz-instellingen nu een reële termijn krijgen om de (resterende) werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om hun jaarcijfers adequaat vast te kunnen stellen door middel van de normkaders en procedures die daartoe afgelopen maanden zijn overeengekomen. Ik geef de ggz-sector daarom generiek uitstel voor het deponeren van de jaarrekening 2014. Uitgaande van de tijdlijnen die in het gezamenlijke controleplan zijn opgenomen, zal ik de uiterste termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2014 verschuiven tot 1 december 2015. Hiermee krijgen ggz-aanbieders voor het deponeren van hun jaarrekening 2014 een termijn die vergelijkbaar is met de termijn die ziekenhuizen en andere aanbieders in de medisch-specialistische zorg vorig jaar kregen voor het deponeren van hun jaarrekening 2013.’

Tijdpad varieert

Schippers verwacht niet dat elke ggz-instelling tot 1 december nodig heeft om de jaarrekening te deponeren. Een klein aantal instellingen kan de jaarrekening al voor 1 juni deponeren met goedkeurende controleverklaring. De overige ggz-instellingen (uitzonderingen daargelaten) zullen hun jaarrekening tussen 1 juni en 1 december 2015 deponeren, waarbij het voor hen haalbare tijdpad varieert. Naarmate instellingen op meerdere punten nadere afstemming met de verzekeraar nodig hebben om de omzet met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen, is voor hen de doorlooptijd van het opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening langer.

 Kamerbrief over plan van aanpak jaarrekeningen ggz

Gerelateerde artikelen