‘Geen noodzaak tot versobering 30%-regeling’

Er is geen noodzaak tot versobering van de 30%-regeling. Het geniet de voorkeur om de regeling ongewijzigd te laten.

Dat concludeert de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) in haar commentaar op het rapport Evaluatie 30%-regeling dat op 13 juni 2017 aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Orde reageert bij monde van de Kerngroep Nederland Investeringsland.

In deze reactie geeft de Orde enerzijds commentaar op enkele inhoudelijke aspecten die in het evaluatierapport worden genoemd en anderzijds ingaan op een aantal elementen die niet in het rapport worden behandeld, maar die naar de mening van de Orde mogelijk wel van belang zijn bij het evalueren van de 30%-regeling.

De Orde concludeert in dit commentaar dat er geen noodzaak is tot versobering van de 30%-regeling en dat het ongewijzigd laten van de regeling de sterke voorkeur geniet. Indien zou worden overgegaan tot versobering van de regeling, dan geeft de Orde in overweging nader onderzoek te doen naar een versoberingsmaatregel die niet in het evaluatierapport wordt genoemd, namelijk het schrappen van alle fiscale aftrekposten voor de gebruikers van de 30%-regeling. Dit is waarschijnlijk een meer doelmatige wijziging dan de suggesties die in het evaluatierapport worden gedaan. Omdat hoog gekwalificeerde werknemers uit het buitenland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en de Nederlandse economie, zou overwogen moeten worden om het aantrekken van deze groep werknemers juist verder te stimuleren. De budgettaire opbrengst van een eventuele beperking van bepaalde onderdelen van de regeling, zou daarom juist moeten worden aangewend voor verbetering van de regeling op andere onderdelen.

De Orde meent verder dat voor een goede besluitvorming op een aantal punten nadere analyse gewenst is, die slechts door het ministerie van Financiën kan worden gedaan. Het gaat hier vooral om de vraag in hoeverre gebruikers van de 30%-regeling minder gebruik (kunnen) maken van fiscale aftrekposten en publieke voorzieningen.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen