Loket.nl

Van het invoeren van salarismutaties tot een complete verlofregistratie en het verrassen van medewerkers op hun verjaardag. Met Loket.nl beheer je alle zaken op het gebied van HR en salaris eenvoudig op één plek. We richten ons op alles wat komt kijken bij het in dienst hebben van personeel en geloven dat er altijd een manier is om administratieve processen te verbeteren en te vereenvoudigen.

Al meer dan 120.000 werkgevers en 1.000.000 medewerkers ervaren het gemak van Loket.nl. De werkgever kiest zelf van welke mogelijkheden hij gebruik wil maken en op welke manier hij wil samenwerken met zijn accountant en medewerkers. Dit bespaart hem veel onnodige administratieve uren en helpt de personeelsprocessen soepeler te laten verlopen. Om personeelsprocessen nóg soepeler te laten verlopen, is Loket.nl te koppelen met meer dan 75 veelgebruikte bedrijfsapplicaties. Van financiële systemen en pensioenfondsen, tot tijdregistratiesystemen en verzuimregistratie.