Wijzigingen renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting ter consultatie

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart over enkele wijzigingen van specifieke renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb 1969. Met de voorgenomen wijzigingen wordt gevolg gegeven aan enkele toezeggingen in de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de Tweede PvdA-Kamerleden Groot en Nijboer ‘Private equity: einde aan de excessen’.

Rente is in beginsel aftrekbaar van de winst. De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) kent echter enkele specifieke renteaftrekbeperkingen om ongewenste vormen van grondslaguitholling door renteaftrek tegen te gaan.
 
Overnameholdingbepaling

In de initiatiefnota van Nijboer en Groot ‘Private equity: einde aan de excessen’ is aandacht gevraagd voor de reikwijdte van de thans bestaande renteaftrekbeperking in situaties van bovenmatige schuldfinanciering bij overnames, de zogenoemde overnameholdingbepaling als bedoeld in artikel 15ad van de Wet Vpb 1969. De initiatiefnemers doen drie concrete voorstellen tot wijziging van deze bepaling. In de kabinetsreactie op de initiatiefnota zijn deze voorstellen omarmd. De voorstellen van de initiatiefnemers zijn nader uitgewerkt in deze ontwerpwetswijzigingen, die onderdeel moeten gaan uitmaken van het pakket Belastingplan 2017. De wijzigingen van de overnameholdingbepaling versterken de oorspronkelijke gedachte van deze bepaling en zorgen ervoor dat in meer gevallen de aftrek van rente op overnamefinancieringen binnen een fiscale eenheid wordt beperkt.

Aanpassing in de renteaftrekbeperking

Tevens is gebleken dat het onwenselijk gebruik van renteaftrek door overnamepartijen pas effectief kan worden bestreden als deze drie wijzigingen in de overnameholdingbepaling worden vergezeld van een aanpassing in de renteaftrekbeperking van artikel 10a van de Wet Vpb 1969. Het gaat om lichamen die optreden als samenwerkende groep en waarbij individueel niet, maar als samenwerkende groep wel sprake is van verbondenheid. Om die reden wordt, conform een toezegging in de eerdergenoemde kabinetsreactie, in deze ontwerpwetswijzigingen eveneens voorzien in een aanpassing van artikel 10a van de Wet Vpb 1969. Hierdoor wordt het mogelijk om grondslaguitholling door middel van agressieve overnamefinancieringen door een samenwerkende groep effectief te bestrijden. Met de voorgestelde aanpassingen worden de wettelijke bepalingen verstevigd waardoor grondslaguitholling door het kunstmatig creëren van renteaftrek beter kan worden bestreden.

• Enkele wijzigingen van specifieke renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb 1969

Lees ook:

Gerelateerde artikelen