Wijzigingen 30%-regeling verworpen

Bij de stemmingen in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2017 werd ook gestemd over twee amendementen met betrekking tot de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers. Voorgesteld was om de 30%-regeling af te schaffen dan wel de toepassing van de 30%-regeling te maximeren. De Tweede Kamer heeft beide amendementen verworpen.

“Op dit moment zullen er geen wetswijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers. Hierdoor zal deze loonbelastingfaciliteit ook in 2017 in de huidige vorm bestaan. Eventuele toekomstige wijzigingsvoorstellen zijn echter niet uitgesloten, bijvoorbeeld na de verdere evaluatie van de regeling,” aldus PwC.

Amendementen

Verschillende Kamerleden hadden voorstellen ingediend om de 30%-regeling te wijzigen met ingang van 1 januari 2017. Eén van de voorgestelde amendementen strekte tot volledige afschaffing van de 30%-regeling. Daarnaast was er een tweede amendement ingediend tot maximering van de 30%-regeling. Hierbij zou de grondslag voor de onbelaste vergoeding worden gemaximeerd op een salaris van € 178.000. Bij dit amendement zouden de vergoedingen en verstrekkingen ter zake van extraterritoriale kosten per werknemer per jaar worden gemaximeerd op een bedrag van € 53.400 (30% van € 178.000), exclusief het bedrag van de internationale schoolgelden.

De staatssecretaris van Financiën acht het niet wenselijk om de 30%-regeling op dit moment te wijzigen en had benadrukt dat de regeling momenteel wordt geëvalueerd. De afschaffing van de 30%-regeling zou grote gevolgen kunnen hebben voor het vestigingsklimaat, aangezien het aantrekken van buitenlandse werknemers met een schaarse, specifieke deskundigheid hierdoor moeilijker wordt. Onder meer om deze redenen had de staatssecretaris beide amendementen dan ook ontraden.

 

 

(Bron: PwC)

Gerelateerde artikelen