Wetsvoorstel: erfgenamen straks beter beschermd tegen schulden uit erfenis

Erfgenamen moeten beter worden beschermd worden tegen nalatenschapsschulden. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil door middel van een wijziging van het erfrecht dat een erfgenaam zijn privévermogen straks beter kan beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Hij heeft hiertoe een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

BDO gaat nader in op het wetsvoorstel.

Onder het huidige erfrecht kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding van een nalatenschap kan op twee manieren: zuiver of beneficiair.

Zuivere aanvaarding

Zuivere aanvaarding houdt in dat een erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud accepteert. Een erfgenaam kan zuiver aanvaarden door een verklaring bij de griffie af te leggen, maar ook door een gedraging of door het laten verlopen van een termijn. Na zuivere aanvaarding kan de erfgenaam vrij beschikken over alle nalatenschapsgoederen, maar staat hij met zijn privévermogen ook in voor schulden van de nalatenschap.

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.

Wetsvoorstel biedt oplossing voor problemen

In de praktijk zijn volgens de Minister twee problemen geconstateerd:

  1. Een erfgenaam komt niet toe aan het nemen van een weloverwogen beslissing ten aanzien van het wel of niet aanvaarden van een nalatenschap, doordat hij door zijn gedragingen de nalatenschap al zuiver heeft aanvaard. Hij heeft bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen kostbare bezittingen uit het leegstaande huis van de overledene meegenomen.
  2. Een erfgenaam die weloverwogen heeft gekozen voor zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene, welke hij uit zijn privé-vermogen moet voldoen wanneer de nalatenschap niet toereikend is.

Voor beide situaties biedt het wetsvoorstel een oplossing. Allereerst wordt duidelijk in de wet omschreven welke gedragingen worden gezien als zuivere aanvaarding. Een aantal gedragingen waarvan nu wordt aangenomen dat deze tot zuivere aanvaarding leiden, wordt in het wetsvoorstel niet als zodanig aangemerkt.  Zo wordt het hierboven genoemde voorbeeld dat uit veiligheidsoverwegingen goederen worden meegenomen in het wetsvoorstel niet gezien als een daad van zuivere aanvaarding. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel bepaald dat wanneer een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard, geconfronteerd wordt met een onbekende schuld, hij binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek bij de kantonrechter in kan dienen om verhaal op zijn privévermogen ter voldoening van deze schuld te voorkomen.

Bron: BDO.nl

Gerelateerde artikelen