Voorlopig einde aan hogere vennootschapsbelasting

Er vindt onderzoek plaats naar de systematiek rond belastingrente.

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5 procent, maar blijft acht procent. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren. Later dit voorjaar wordt er opnieuw gekeken naar de percentages van de belastingrente.

Daarnaast wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de systematiek rondom belastingrente, waarbij ook de rentepercentages worden onderzocht.

Er gelden twee verschillende percentages voor de belastingrente: voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting geldt een percentage van minimaal acht procent. Voor de overige belastingen waarvoor belastingrente kan worden gerekend een percentage van minimaal vier procent. 

Belastingrente kan bijvoorbeeld in rekening worden gebracht als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen, bijvoorbeeld als een belastingplichtige te laat is met het doen van aangifte. De belastingrente geldt daarmee als een prikkel voor het tijdig en juist doen van de aangifte. 

Overigens geldt dat ook andersom; als de Belastingdienst te lang doet over het opleggen van een aanslag waarbij een bedrag uitbetaald moet worden, wordt er rente aan de belastingplichtige vergoed.  

Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft recent een rentepercentage van 2,5 procent aangekondigd. Dat zou betekenen dat de te betalen belastingrente per 1 maart verhoogd wordt naar 10,5 procent. 

Om het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op acht procent te kunnen houden, wordt het Besluit belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk gewijzigd.

Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2023 gedaan. In de periode vanaf 1 maart totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente is aangepast, geldt het volgende: voor belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op de vergoeding van belastingrente, blijft een percentage van 10,5 procent gelden. Deze belastingplichtigen ontvangen een nabetaling, waarvoor zij geen actie hoeven te ondernemen. 

Voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen, blijft vanaf 1 maart 2023 een rentepercentage van acht procent gelden. Aan dit tijdelijke verschil komt een einde op het moment dat het aangepaste besluit is ingegaan. Vanaf dat moment geldt voor zowel te vergoeden als voor in rekening te brengen belastingrente een percentage van acht procent, in ieder geval totdat er een nieuw besluit is genomen.
 

Gerelateerde artikelen