VNG komt met handreiking kostenonderbouwing lokale heffingen

Door de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn vanaf de begroting 2017 nieuwe begrotingsregels van kracht. De nieuwe regels hebben ook invloed op de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt hiervoor een handreiking.

De onderbouwing moet verplicht worden opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Verder wordt de overhead niet meer toegerekend bij de taken. Om overheadkosten in de heffing mee te nemen is een raadsbesluit nodig.

Paragraaf lokale heffingen

In de paragraaf lokale heffingen moet per heffing een overzicht staan van de taakvelden waarvan lasten in de heffing zijn meegenomen. Dat geldt wat de legesheffing betreft per hoofdstuk van de tarieventabel. De mate van kostendekkendheid en eventuele kruissubsidies moeten ook worden toegelicht.

Overhead

De nieuwe begroting kent een vaste indeling met voorgeschreven taakvelden. Overhead wordt niet aan de inhoudelijke taakvelden toegerekend. Omdat een redelijk deel van de overhead wel in de heffing mag, is er een aparte regeling nodig. De grondslagen voor de toerekening van overhead moeten in de verordening financiële functie worden opgenomen, de raad moet die vaststellen.

Handreiking

De handreiking is een concept. De VNG verwacht namelijk dat bij de daadwerkelijke uitvoering nog veel vragen en problemen naar voren komen. De handreiking zal daarom nog enige tijd een dynamisch document blijven.

Gerelateerde artikelen