Veel gemeenten krijgen controleverklaring met beperking

Over het verslagjaar 2015 heeft ongeveer de helft van de gemeenten een goedkeurende controleverklaring gekregen van de accountant. In (bijna) de helft van de gevallen was er echter wel sprake van een verklaring met beperking of een verklaring van oordeelonthouding.

Dit schrijft minister Ronald Plasterk van BZK in een brief aan de Tweede Kamer over het verslagjaar 2015 door gemeenten.

Getrouwheid en rechtmatigheid

De accountant controleert of de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid een getrouw beeld geeft van het vermogen per balansdatum en van het resultaat over het afgelopen jaar van de gemeente. De accountant let hierbij onder meer op de geconstateerde fouten en onzekerheden. Tevens controleert de accountant of de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening rechtmatig tot stand zijn gekomen. Voor beide onderdelen (getrouwheid en rechtmatigheid) kan een goedkeurende of een anders dan goedkeurende controleverklaring (beperking, oordeelonthouding of afkeurende verklaring) worden verstrekt. Het externe bureau BMC heeft in opdracht van het ministerie van BZK de controleverklaringen onderzocht.

Afgegeven controleverklaringen voor getrouwheid

Van de gemeenten ontving 50 procent een goedkeurende verklaring voor het aspect van getrouwheid. Voor het verslagjaar 2014 was dat 99 procent en voor 2013 betrof het 97 procent. Daarnaast heeft voor het verslagjaar 2015 43 procent van de gemeenten een verklaring met beperking gekregen en 7 procent een verklaring van oordeelonthouding. Geen van de onderzochte gemeenten heeft voor het aspect getrouwheid een afkeurende verklaring gekregen. In het overgrote deel van de onderzochte gemeenten lag de oorzaak voor een anders dan goedkeurende verklaring binnen het sociaal domein.

Rechtmatigheid

Een soortgelijk beeld ontstaat voor de rechtmatigheid.  Van de onderzochte gemeenten ontving 47 procent een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid. Voor het verslagjaar 2014 was dat 95 procent en voor 2013 betrof het 96 procent. Voorts heeft voor het verslagjaar 2015 45 procent van de gemeenten een verklaring met beperking gekregen en 7 procent een verklaring van oordeelonthouding. Eén van de onderzochte gemeenten heeft een afkeurende verklaring gekregen. De oorzaak voor deze afkeurende controleverklaring lag overigens niet in het sociale domein, maar bij het ten onrechte niet Europees aanbesteden van een overeenkomst met een dienstverlener.

Gerelateerde artikelen