Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening per 1 november 2015 in werking

De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening treedt in werking met ingang van 1 november 2015. Dit besluit van minister Ard van der Steur van V&J is in het Staadsblad gepubliceerd.

Vorige week werd de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening al gepubliceerd. Met de wet wordt de in juni 2013 aangenomen Europese jaarrekeningenrichtlijn geïmplementeerd. De ingangsdatum van de wet moest nog bij koninklijk besluit bekendgemaakt worden. Dat is nu dus gebeurd.

De wet wijzigt onder andere de groottecriteria van artikel 2:396 lid 1 BW 2. Daarnaast wordt met de wet een nieuwe categorie rechtspersonen ingevoerd, zogenaamde micro-ondernemingen. Dat zijn rechtspersonen die op twee opeenvolgende balansdata aan twee van volgende drie drempels voldoen:
• balanstotaal van maximaal 350.000 euro,
• netto-omzet van maximaal 700.000 euro en
• maximaal tien werknemers.

Deze micro-ondernemingen kunnen volstaan met een zeer beperkte jaarrekening (artikel 395a BW 2). Het gaat in Nederland om ongeveer 650.000 bedrijven. Daarnaast wordt met de wet een regeling uit de Europese richtlijn geïmplementeerd voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen. De ingangsdatum van de wet wordt nog bij koninklijk besluit bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen