‘Toezichthouders moeten terughoudend zijn met spoedpublicaties’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zouden terughoudend moeten zijn met spoedpublicaties.

Dit stelt Eumedion in haar aan de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten. Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan transparanter toezicht op de financiële markten en daarbij aan een beter functioneren van deze markten.

Uit het commentaar blijkt dat Eumedion het wetsvoorstel steunt maar nog wel een zorgpunt heeft. Uit het wetsvoorstel volgt dat de toezichthouders kunnen overgaan tot een spoedpublicatie in reactie op uitlatingen van een overtreder als dat in het belang van het publiek noodzakelijk is om het vertrouwen in het toezicht te beschermen. Eumedion meent dat de toezichthouders niet te lichtvaardig gebruik zouden moeten maken van de mogelijkheid om onverwijld tot publicatie over te gaan.

Eumedion wijst er in haar commentaar op dat door de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking van de toezichthouders de door een spoedpublicatie veroorzaakte schade niet achteraf op de toezichthouders kan worden verhaald. Eumedion vindt dat de toezichthouders daar waar mogelijk gebruik zouden moeten maken van de wettelijke mogelijkheid om de betrokken instellingen een (verkorte) wachttermijn te gunnen zodat deze een voorlopige voorziening kunnen vragen om de publicatie, en de daarmee gepaard gaande reputatie-en vermogensschade, te voorkomen.

Verder geeft Eumedion in haar commentaar aan dat zij het terecht vindt dat de bevoegdheid tot ‘naming and shaming’ die in het voorontwerp van het wetsvoorstel was opgenomen, is geschrapt.

Gerelateerde artikelen