Theo Gommer (Akkermans & Partners): ‘Goede accountant geeft pensioenadvies’

Theo Gommer van Akkermans & Partners bespreekt de toekomst van het DGA-pensioen, in het bijzonder het DGA-pensioen in eigen beheer, in de Summer Course voor Accountants. Nodeloos te zeggen dat deze materie voor accountants van belang is: “Een goede adviseur begeleidt de DGA hierin.”

Het DGA-pensioen in eigen beheer is in heroverweging. De aanzet daartoe is gegeven door staatssecretaris Weekers van Financiën op 6 december 2013. Sindsdien verkeren de adviespraktijk en vele DGA’s in onzekerheid. Veel DGA’s hebben de pensioenopbouw stilgelegd per 1 januari 2014. De nieuwe staatssecretaris Wiebes heeft beloofd met een Kamerbrief over de toekomst van het DGA-pensioen te komen en met een concreet wetsvoorstel te komen aan welke vorm of vormen van pensioenopbouw hij de voorkeur geeft. De staatssecretaris zal hoogstwaarschijnlijk twee opties formuleren voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer. De eerste optie betreft de DGA-FOR, oftewel de oudedagsreserve voor de DGA. De andere optie is DGA-pensioen op basis van een beschikbarepremieregeling of een variant daarop. De beoogde datum van inwerkingtreding – 1 januari 2016 – komt steeds dichterbij.

Tijdens de Summer Course zal dieper op deze materie worden ingegaan. Mr. Theo Gommer MPLA, directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de Akkermans & Partners Groep, partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. Gommer zal o.a. ingaan op de gevolgen van het PensioenAkoord voor de DGA, de uitkomst van de Nationale Pensioendialoog, de nieuwe pensioenmogelijkheden voor de DGA, het overgangsregime en hoe om te gaan met het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Gommer licht toe: “Als er een mogelijkheid voor ‘pensioen’ in eigen beheer blijft, dan zal er altijd een spanningsveld blijven tussen de fiscale – boekhoudkundige – voorziening, de commerciële waarde én de daadwerkelijk aanwezige gelden en het risico dat daar mee gelopen wordt. Máár, dat is mijns inziens inherent aan eigen beheer en dus de keus van de DGA zelf. Immers, hij hóeft geen pensioen op te bouwen. En als hij dat wel wil, kan hij dat extern als pensioen verzekeren of als (bancaire) lijfrente.”

Nodeloos te zeggen dat deze materie voor accountants van belang is: “Een goede adviseur begeleidt de DGA hierin en zal vooral ook aandacht schenken aan de risico’s van vooroverlijden (nabestaandenpensioen), arbeidsongeschiktheid en vanaf pensioendatum het langlevenrisico. Een combinatie tussen eigen beheer en verzekeren, waarbij naarmate de pensioendatum dichterbij komt en/of er meer vermogen daadwerkelijk (en liquide) aanwezig is, keuzes kunnen worden aangepast, is – zou ik zeggen – altijd het beste devies. Als ook nog eens doorbeleggen na pensioendatum gerealiseerd is, kan een DGA dus heel goed een deel van zijn pensioenkapitaal na pensioendatum onder brengen bij een verzekeraar en daarmee een deel van het langleven-risico daadwerkelijk ‘verzekeren’. Nogmaals, de keus is daarbij aan de DGA. Hij is niet voor niets ondernemer en schat zijn eigen risico’s in. Dat hij dus pensioengeld wil kunnen gebruiken om te ondernemen is zijn goed recht. Goede adviseurs begeleiden hem daarin, goed én kritisch!”

 

Meld u aan voor de Summer Course op 2, 3 en 4 september via alexvangroningen.nl.

Gerelateerde artikelen