Steeds vaker overeenstemming bereikt tijdens klachtenprocedure accountant

Niet eerder was het aantal klachten waarin partijen tijdens een procedure tegen een accountant overeenstemming hebben bereikt zo hoog als in 2014 (16 maal). Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2014 van de Klachtencommissie. Met name het aantal zaken waarin partijen tijdens de hoorzitting tot elkaar kwamen is aanzienlijk toegenomen. In 2014 was dit zes maal en in de voorgaande jaren totaal drie maal.

De Klachtencommissie juicht deze ontwikkeling toe: ‘Een belangrijk doel van de procedure bij de Klachtencommissie is om te proberen partijen nader tot elkaar te brengen. Daarbij ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming.’ Als partijen geen overeenstemming bereiken, geeft de Klachtencommissie een oordeel op de klacht in de vorm van een beslissing. Een mogelijke verklaring van het grotere aantal overeenstemmingen kan zijn dat de Klachtencommissie sinds eind 2013 de hoorzitting in vrijwel alle gevallen tegen het einde van de zitting voor tien minuten schorst. Partijen krijgen dan de gelegenheid op de gang in overleg te treden.

Aantal klachten en beslissingen

In 2014 zijn er 91 klachten ingediend, waarvan 68 tegen accountants. In 16 klachten heeft de Klachtencommissie een beslissing genomen.

Aard van de klachten

De aard van de klachten die in 2014 aan de orde zijn gekomen, is divers en (grotendeels) gelijk aan die van klachten uit voorgaande jaren. Veelvoorkomend zijn:
• Invulling adviesrol: Geen, dan wel een onjuiste of onvolledige advisering.Te passieve rol van de accountant als ingeschakelde deskundige.
• Fouten in werkzaamheden: Onder meer bij het voeren van de administratie, het samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van belastingaangiften.
• Onheuse bejegening: Vooral de woordkeuze van de accountant in mondelinge of schriftelijke communicatie, en geen (tijdige) reactie.
• Weigering afgifte bescheiden: Vrijwel altijd in combinatie met een klacht over een andere gedraging.
• Declaraties: Anders dan over de hoogte. Bijvoorbeeld het in rekening brengen van werkzaamheden die niet zijn overeengekomen.
• Geheimhoudingsplicht: Schending hiervan of onterecht beroep hierop.
• Schending objectiviteit: Veelal in situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen. Zoals situaties waarin (zakelijke) relaties zijn beëindigd (echtscheidingen, uittredende maten, etc.), en situaties waarin de accountant een speciale rol vervult (bindend adviseur, waarderingsdeskundige, vereffenaar, etc.)

Aandachtspunten

In het jaaroverzicht is ook een aantal aandachtspunten opgenomen. Het gaat met name om de wijze waarop de accountant omgaat met klachten. In de ogen van de klager reageert hij, of de interne klachtencommissie of -functionaris van het accountantskantoor, vaak onvoldoende adequaat. Ook constateert de Klachtencommissie dat accountants in de procedure soms een onprofessionele houding aannemen.
 
Jaaroverzicht 2014

Het jaaroverzicht van de Klachtencommissie over 2014 en van de voorgaande jaren is te vinden via de pagina over de Klachtencommissie op de website van de NBA.

Gerelateerde artikelen