Accountant die ‘schande voor beroepsgroep’ is, voor twee jaar doorgehaald

Er schortte het nodige aan de kwaliteit van zijn eigen kantoor, zo oordeelde de Nba.

Door Michiel Satink

Zaaknr. 21/223

Over deze zaak: 'U bent een schande voor de beroepsgroep'

Voor het herhaaldelijk niet voldoen aan de eisen bij toetsingen van zijn kantoor is een accountant voor twee jaar doorgehaald door de tuchtrechter. Volgens de beklaagde zelf noemden toetsers van de Nba hem een 'schande voor de beroepsgroep'.

Bij de oplegging van deze maatregel heeft de Accountantskamer meegerekend dat de accountant onvoldoende medewerking verleende bij de toetsing van zijn kantoor. Hij hield zich onbereikbaar, reageerde niet op brieven, mails en telefoontjes van de Raad voor Toezicht, overlegde niet alle gevraagde stukken en bleek bij de daadwerkelijke toetsing onvoldoende voorbereid. Toen uiteindelijk een tuchtklacht tegen hem werd ingediend, verweerde hij zich niet. Op de zitting eind mei gaf hij aan waarom. Geërgerd wees hij daarbij naar het pak papier bij op tafel. “Dan moet ik gaten schieten in de 300 pagina's die voor me liggen en daar heb ik de tijd niet voor over.''

In die 300 pagina's stond in detail beschreven wat er schortte aan zijn kantoor. Of eigenlijk aan het kantoor van drie vennoten die dankzij de betrokkenheid van de beklaagde zich toch afficheerden als accountantskantoor. In 2017 bleek er het nodige mis te zijn binnen het kantoor. Bij de hertoets drie jaar later was het verbeterplan grotendeels uitgevoerd. Maar ook bleek dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing en de twee getoetste samenstellingsopdrachten belangrijke tekortkomingen vertoonden. Het kwaliteitssysteem voldeed niet in opzet en werking waarop de vennoten reageerden dat de accountant niet langer verbonden was aan het kantoor, dat de naam werd gewijzigd en dat het bedrijf niet langer als accountantskantoor naar buiten zou treden. De Nba besloot nog een kantoortoets te doen, maar erg makkelijk ging dat niet. Op mails en telefoontjes werd niet gereageerd.

Zowel op 'stelsel- als op dossierniveau' waren er vele tekortkomingen, bleek toen de toets toch gedaan was. Op stelselniveau bleek dat de gedaagde niet meewerkte aan het onderzoek, niet kon aantonen dat hij aan zijn PE-verplichtingen had voldaan of dat hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering had. Ook voldeed het kantoor niet aan het stelsel van wet- en regelgeving, waren samenstelverklaringen niet door een accountant getekend en nog veel meer. De onderzochte dossiers bleken onvoldoende gedocumenteerd, communicatie met het management was niet vastgelegd, er was onvoldoende geschikte informatie verkregen en is onder meer de integriteit van de cliënt niet beoordeeld.

Schande
De accountant diende op zijn beurt een klacht in over de kwaliteit en werkwijze van de toetsers. Zo zei de toetser volgens hem dat hij door de Nba op missie was gestuurd “met de boodschap: wordt een administratiekantoor want je bent een schande voor het accountantsberoep. Dit zijn uitspraken van een gefrustreerde accountant'', aldus de beklaagde. Op de vraag of hij zijn klacht op de zitting wilde toelichten, reageerde hij dat zijn brief 'voldoende duidelijk en onderbouwd was: “De Accountantskamer is van oordeel dat niet is gebleken dat het toetsingsdossier waarop de nu voorliggende klacht is gebaseerd dusdanige gebreken vertoont dat het reeds daarom niet als grondslag van de klacht kan dienen en buiten beschouwing dient te worden gelaten'', staat in de uitspraak te lezen. Wat de PE-punten betreft, zei de accountant dat hij wel voldoende punten heeft behaald, maar dat niet kon aantonen.

De oplegging van de doorhaling voor twee jaar is omdat de tuchtrechter 'ernstige tekortkomingen' ziet, waarbij de accountant op de zitting aantoonde dat hij onvoldoende besefte dat hij eindverantwoordelijk was en dat op het punt van kwaliteit het kantoor 'flinke steken heeft laten vallen'. Ook toonde hij geen professioneel-kritische houding wat de resultaten van de kantoortoets betreft. De “betrokkene heeft de gelegenheid gehad inhoudelijk op alle verwijten van klaagster te reageren, maar heeft zich vooral beklaagd over de werkwijze en de kwaliteit van de toetser'', zo meldt de tuchtrechter.

Gerelateerde artikelen