POP3 Flevoland open voor samenwerking voor innovatie

De provincie Flevoland heeft een openstelling en bijbehorend subsidieplafond gepubliceerd voor de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3FL).

Het betreft de openstelling van § 2.7 samenwerking voor innovatie. Deze paragraaf staat van 30 oktober 2017 tot en met 5 januari 2018 open voor het indienen van aanvragen. Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 1.080.000.

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een innovatieproject mits de activiteiten gericht zijn op de handel in en de voortbrenging van landbouwproducten. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie evenals één of meerdere van de volgende thema's:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in, de handelsketen, verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.

Subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers van een samenwerkingsverband of de initiatiefnemer van een samenwerkingsverband in wording. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectaanvraag en bevat minimaal één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt als penvoerder.

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

a. de kosten voor het werven van deelnemers en het schrijven van een projectplan;

b. de coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband;

c. de kosten voor het verspreiden van resultaten van het project;

d. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;

e. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

f. de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde;

g. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;

h. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;

i. haalbaarheidsstudies;

j. operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk;

k. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

l. de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;

m. bijdrage in natura;

n. afschrijvingskosten zoals bedoeld in artikel 69 lid 2 van Verordening (EU) Nr. 1303/2013;

o. personeelskosten.

De subsidie bedraagt:

  • 70% van subsidiabele kosten voor kosten genoemd onder b en c (voor zover het kosten voor samenwerking en kennisverspreiding betreft), en o;
  • 100% van de subsidiabele kosten voor kosten genoemd onder d tot en met o, voor zover het kosten van niet productieve investeringen betreft;
  • 40% van de subsidiabele kosten voor kosten genoemd onder d tot en met o, voor zover het kosten van productieve investeringen betreft;
  • 100% van de subsidiabele kosten voor kosten genoemd onder a en o, voor zover het kosten betreft voor de oprichting van een projectmatige samenwerking en het gezamenlijk formuleren van een projectplan.

Geen subsidie wordt verleend indien de na de beoordeling berekende subsidie lager is dan € 75.000. De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 250.000.

 

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen