Plasterk informeert Kamer over controleverklaringen externe accountants bij gemeenten

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de controleverklaringen van de externe accountants bij gemeenten over 2015.

In de brief gaat de minister uitvoerig in op de knelpunten en oplossingsrichtingen van het transitiejaar 2015 inzake de decentralisaties in het sociaal domein. Onzekerheden kunnen tot een beperkende of afkeurende accountantsverklaring op de jaarrekening leiden.

Plasterk: “In het afgelopen jaar ben ik – samen met de staatssecretaris van VWS – in gesprek geweest met gemeenten, aanbieders en hun accountants om na te gaan wat de effecten van de transitie zijn op de getrouwheid en rechtmatigheid van de gemeentelijke uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet, zowel in natura als via het PGB Trekkingsrecht. Wij hebben er begrip voor dat gemeenten en zorgaanbieders – gegeven de transitiefase en de enorm inzet die is gepleegd om de continuitiet van zorg en ondersteuning te garanderen – nog aanlopen tegen knelpunten bij het aantonen van de rechtmatigheid van de uitgaven. Uit onderzoek is gebleken dat – hoewel de uitgangspositie per gemeente verschilt – het gevoel van urgentie sinds eind vorig jaar bij alle gemeenten sterk toeneemt: er wordt actief gewerkt aan het verder op orde brengen van de administratieve processen en organisatie ten behoeve van de verantwoording.”

Plasterk kijkt ook naar de toekomst. Zo is er inmiddels een commissie actief om problemen met betrekking tot de accountantscontrole, zoals die worden ervaren door gemeenten en provincies, te inventariseren en te bespreken. Dit met als doel om na te gaan waardoor deze problemen worden veroorzaakt en hoe ze zoveel mogelijk kunnen worden opgelost. Plasterk: “De problemen kunnen te maken hebben met de internationale regels betreffende de werkwijze van de accountants, die mogelijk onvoldoende zijn toegesneden op medeoverheden, maar ook met nationale wet- en regelgeving. Over de versterking van het gemeentelijk opdrachtgeverschap, de invoering van een eigen verantwoordingsrapportage van het college van burgemeester en wethouders over de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening en over het waarborgen van het toezicht ben ik in overleg met de VNG en andere betrokkenen. De NBA zal in de permanente accountantsopleiding (PE) via een afzonderlijk profiel een extra accent gaan leggen op de eigenheid van decentrale overheden.”

 Kamerbrief inzake rechtmatigheid sociaal domein

Lees ook:

• Brief NBA over afrekening zorgkosten in jaarrekening 2015 gemeenten en zorginstellingen
• Handreiking finale jaarafsluiting 2015 sociaal domein gepubliceerd 

Gerelateerde artikelen