‘Pensioenfonds moet inzetten op compacte jaarverslaggeving’

Het jaarverslag is bij veel pensioenfondsen een omvangrijk boekwerk geworden, maar dat komt de leesbaarheid en toegankelijkheid niet ten goede. Pensioenfondsen zouden moet inzetten op compacte en relevante verslaggeving om te voorkomen dat lezers door de bomen het bos niet meer zien.

Dit stellen Peter Smit en Wilfred Kevelam, accountants bij KPMG Financial Services.

De meeste pensioenfondsen erkennen het probleem van te dikke jaarverslagen. Een meerderheid ziet de vigerende verslaggevingsregels echter als belangrijkste obstakel om dit probleem te tackelen. Maar volgens Smit en Kevelam zijn er binnen de huidige verslaggevingsregels wel degelijk mogelijkheden om de omvang van de verslaggeving te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit hiervan te verhogen. De voorschriften met betrekking tot de vorm en inhoud van de jaarrekening zelf zijn vrij strak voorgeschreven door de verslaggevingsregels. Binnen de kaders voor het bestuursverslag is echter meer ruimte voor eigen invulling. Hier valt volgens de KPMG-accountants de grootste winst te behalen:
 
• Verwoord de belangrijkste kernpunten van het bestuursbeleid en de gevolgen hiervan in een management summary. Deze samenvatting stelt lezers in staat om, samen met een cijfermatig meerjarenoverzicht, snel een goed beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en financiële positie van het fonds te vormen. In de verdere uitwerking kunnen algemene economische en politieke bespiegelingen tot een minimum worden beperkt. Belangrijker is te beschrijven wat de concrete gevolgen voor het betreffende fonds zijn.

• Pas het zogenaamde materialiteitsbeginsel, dat is opgenomen in de verslaggevingsregels, effectief toe. Zaken die van geringe betekenis zijn voor het pensioenfonds hoeven niet of in mindere mate benoemd en toegelicht te worden in het jaarverslag.

• Vermijd gemeenplaatsen en formuleer pensioenfonds specifiek en in begrijpelijke taal. Schrap algemene economische en politieke bespiegelingen. Door alleen de relevante ontwikkelingen te benoemen inclusief de concrete effecten op het eigen pensioenfonds worden verslagen compacter en leesbaarder.

• Maak gebruik van duidelijke en informatieve tabellen en grafische weergaven. Dit zorgt ervoor dat tekstuele beschrijvingen beperkt kunnen worden. Infographics zijn informatief en prettig leesbaar. Soms zegt één figuur inderdaad meer dan honderd woorden.

Gerelateerde artikelen