Ondernemers overwegend positief over kabinetsplannen

Het nieuwe regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. Kritiek is er onder meer op de verhoging van het lage btw-tarief en de voorgestelde CO2-heffing.

“De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker en vormden de kern van ons NL Next Level programma. Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten. Alleen samen kunnen we de grote transities van deze tijd, zoals klimaat, met succes aanpakken. Wel is op diverse onderdelen aanpassing van de maatregelen gewenst”, aldus de ondernemersorganisaties.

Ruimte voor extra investeringen

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid. Dat vormde ook de kern van het NL Next Level programma van de gezamenlijke ondernemingsorganisaties. “Met deze investeringsaanpak en de nieuwe investeringsbank (Invest-NL) legt het kabinet een belangrijke basis voor bijvoorbeeld een nationaal Klimaat- en energieakkoord en publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit en zorg.” De ondernemersorganisaties menen dat een dergelijke aanpak ook voor digitalisering nodig is.

Werken en ondernemen wordt lonender

Het kabinet kiest volgens de ondernemersorganisaties terecht voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage btw-tarief tegenover. Daar blijven de ondernemersorganisaties kritisch over, omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt.

“De tariefsverlaging voor alle IB- en vpb-ondernemers is een positief signaal. Dit maakt ondernemen en investeren meer lonend en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid,” aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. De ondernemersorganisaties zien de verlaging van de vpb en het schrappen van de dividendbelasting als een belangrijke bijdrage aan een internationaal concurrerend belastingstelsel. “Dit is belangrijk voor onze internationale positie in het licht van Brexit en de fiscale plannen van president Trump.”

Kritisch zijn de ondernemingsorganisaties op de aankondiging van een nieuwe minimum CO2-prijs. “De voorgestelde CO2-heffing mag niet leiden tot een verhoging van de elektriciteitsprijzen aangezien groene stroom de duurzame energiebron van de toekomst is,” aldus de organisaties.

Arbeidsmarktmaatregelen

De werkgevers noemen het positief dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. “Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken voor met name kleinere bedrijven. Zo moet ontslag makkelijker worden. De plannen voor loondoorbetaling moeten echt de belemmeringen in de praktijk wegnemen, zoals de zware re-integratie-verplichtingen en tot lagere lasten voor mkb-ondernemers leiden. Daarnaast moet de gewenste duidelijkheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers er daadwerkelijk komen. De ondernemingsorganisaties nemen graag de uitnodiging aan om met de vakbeweging en het kabinet samen te werken om de arbeidsmarktplannen verder te verbeteren en om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.”

MKB-toets

De introductie van de lang bepleite MKB-toets moet leiden tot een stevige en betere toets van nieuwe wet- en regelgeving op de uitvoerbaarheid en werkbaarheid in kleine en middelgrote bedrijven. Regels kunnen zo beter aansluiten op de praktijk van ondernemers en hen helpen om te groeien in plaats van belemmeren.

Agrosector

“Het regeerakkoord ademt ruimte voor ondernemerschap. Ondernemers in de agrarische sector gaan de komende jaren door op de lijn van energie-besparen, -opwekken en binden van CO2 in de bodem. Tegelijkertijd zet de sector in op versnellen van de circulariteit en sluiten van grondstofkringlopen. Het klimaatbeleid is uitdagend, de doelstellingen zijn scherp en misschien zelfs onhaalbaar voor sommige boeren en tuinders. Toch zal de sector de handschoen oppakken en aan de slag gaan,” aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

 

Gerelateerde artikelen