Onderhandelingen belastingverdragen in 2018

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen.

In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2018 nieuwe gesprekken proberen te (her)starten met Australië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Marokko, Oostenrijk en Portugal. 

Daarnaast zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met onder andere Andorra, België, Brazilië, Chili, Frankrijk, Liechtenstein, Mozambique, Oeganda, Pakistan, Senegal, Sri Lanka en mogelijk met de Verenigde Staten. 

Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.  

Voorts heeft Nederland op 7 juni 2017 het multilateraal instrument in het kader van actiepunt 15 van het G20/OESO BEPS-project ondertekend. Door middel van het multilateraal instrument kunnen bestaande belastingverdragen in één keer in overeenstemming worden gebracht met de meest recente verdragsbepalingen van het BEPS-project om belastingontwijking tegen te gaan. Het multilateraal instrument is op 20 december 2017 ter goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer.

De laatste jaren is het (her)onderhandelen van de belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden een speerpunt van Nederland geweest. Het doel hierbij was het opnemen van een effectieve bepaling tegen verdragsmisbruik in deze verdragen. Waar dit nog niet is gebeurd door middel van bilaterale onderhandelingen, biedt het multilateraal instrument ook in relatie tot deze landen een effectieve route om in de verdragen antimisbruikbepalingen op te nemen. Met de ratificatie van het multilateraal instrument en de onderhandelingen met Oeganda, Pakistan en Sri Lanka komt het ontwikkelingslandenproject in een afrondende fase.  

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven, ook welkom.

Gerelateerde artikelen