Nederlanders onderschatten kosten levensonderhoud na pensionering

Onderzoek: Nederlanders onderschatten de kosten van levensonderhoud na pensionering sterk.

Nederlanders zijn geneigd de kosten van levensonderhoud na pensionering fors te onderschatten: degenen die de pensioenleeftijd naderen, verwachten gemiddeld 38 procent van hun pensioeninkomen aan eerste levensbehoeften te besteden, maar in werkelijkheid geven gepensioneerden er meer dan 52 procent aan uit. 

Volgens de Global Investor Study 2018 van Schroders bestaat er in Nederland een flinke kloof tussen de verwachtingen van de niet-gepensioneerden en de financiële werkelijkheid van de gepensioneerden. 

Gepensioneerden hebben ook een lager inkomen dan wat mensen die de pensioenleeftijd naderen, verwachten straks nodig te hebben om comfortabel van te leven. Uit het onderzoek – waarin meer dan 22.000 mensen uit 30 landen werden ondervraagd – blijkt dat nog werkenden in Nederland verwachten gemiddeld 75 procent van hun huidige salaris of inkomen nodig te hebben om echt comfortabel te leven, terwijl gepensioneerden in werkelijkheid gemiddeld 69 procent ontvangen: een duidelijk bewijs dat het pensioengat echt bestaat. Het gat is echter een stuk kleiner dan elders in Europa. In België bijvoorbeeld verwachten nog niet gepensioneerden 75 procent van hun huidige inkomen nodig te hebben, terwijl gepensioneerden in werkelijkheid maar 54 procent hiervan ontvangen.

Van de verwachtingen van de nog niet gepensioneerde Nederlanders, zoals een tweede huis kopen (wens van 5%) of investeren in vastgoed om te verhuren (bij 7% van de ondervraagden), komt in werkelijkheid vrijwel niets terecht. Volgens het onderzoek geven Nederlanders wanneer ze uiteindelijk gepensioneerd zijn, daar hoegenaamd geen geld aan uit, vermoedelijk omdat er de andere kosten tegenvallen en er niets voor overblijft. 

Never mind the gap
Ondanks dit pensioengat blijken Nederlandse gepensioneerden relatief tevreden afgezet tegen Europa, want maar liefst 60 procent geeft aan dat ze voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven. Dat is bijna twee keer zoveel als het aantal Belgen dat deze vraag positief beantwoordde, slechts 33 procent. Aan de positieve kant vallen de Denen op: met 64 procent zijn zij nog meer tevreden dan de Nederlanders met wat hun pensioeninkomsten.

Aan de andere kant van het spectrum geeft 7 procent van de Nederlanders aan dat ze niet genoeg hebben om comfortabel te leven, terwijl 34 procent zegt wel wat meer te kunnen gebruiken. In vergelijking daarmee is het aantal mensen dat niet tevreden is met hun inkomen in heel Europa gemiddeld twee keer zo hoog als in Nederland. België kent zelfs een extreem hoog aantal mensen dat zegt niet genoeg te hebben om comfortabel van te leven. Dit geldt voor maar liefst 30 procent, een percentage dat de Oost-Europese cijfers benadert. 

Nederlanders zien het aflossen van de hypotheek als grootste prioriteit (na het voorzien in hun eigen levensonderhoud met 33%) tijdens hun pensioen. Ongeveer 11 procent van het totale bedrag dat beschikbaar is (pensioen, spaargeld en ander liquide vermogen) zal naar verwachting van de nog niet gepensioneerden opgaan aan aflossen van de hypotheek. In de praktijk blijkt dit overigens maar 7% te zijn, als men  procentaadwerkelijk gepensioneerd is. 

Hein Kuijpers, Head of Intermediary Netherlands, concludeert: "Het pensioengat, waarover zoveel te doen is, blijkt daadwerkelijk te bestaan, maar daarbij speelt een te optimistische inschatting een grote rol. Er bestaat een reëel risico dat mensen onderschatten hoeveel van hun pensioeninkomen ze nodig zullen hebben voor de kosten van levensonderhoud en hoeveel geld ze nodig hebben om na hun pensioen comfortabel te leven, zeker nu de rendementen op spaargeld en beleggingen zo laag zijn en de inflatie oploopt. Er is geen toverformule. Om te voorkomen dat de toekomstige generaties na hun werkzame levens krap bij kas komen te zitten, zullen mensen het belang ervan moeten inzien om zo jong mogelijk te beginnen om geld apart te zetten. Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is te laat om dit tekort aan te vullen. Het is aan te raden om een plan op te stellen en advies in te winnen van een adviseur." 

(ANP)

Gerelateerde artikelen