NBA: Voortgang Visietraject ‘Een Beroep met Toekomst’

De NBA heeft eind september met een drukbezochte stakeholdersbijeenkomst een volgende stap gezet op weg naar voltooiing van het zogeheten visietraject: een toekomstvisie op het accountantsberoep en de rol die de beroepsorganisatie in die toekomst gaat spelen.

Op de bijeenkomst in het Gelderse Beesd discussieerden accountants met elkaar en met vertegenwoordigers van onder meer VEB, AFM en DNB. Ook commissarissen en andere bij het beroep betrokken professionals namen deel. Uitgangspunt voor de gesprekken, die een hele dag in beslag namen, was de concept NBA-bestuursvisie op de toekomst van het beroep. Daarin wordt een aantal trends onderscheiden die impact hebben op het accountantsberoep, zoals digitalisering, en een aantal doelstellingen geformuleerd waarop het beroep zich de komende jaren zou moeten focussen.

Naast aandacht voor de ideeën van maatschappelijke organisaties en groeperingen over het accountantsberoep was ook een belangrijke plaats ingeruimd voor de bijdrage van de NBA Young Profs. Inzet van het visietraject is dat alle geledingen van het beroep zich herkennen in het resultaat en dat geldt in het bijzonder voor de jonge accountants, aangezien zij, zo werd opgemerkt, "straks degenen zijn die het beroep dragen".

Young Profs

Diane den Dunnen, bestuurslid van de NBA Young Profs, zei in haar bijdrage te hopen "dat het algemeen belang de leidraad zal zijn en blijven" voor de accountant. "Het zou jammer zijn als de discussie zou verzanden in deelbelangen." Young Profs-voorzitter Arthur van Bemmel riep ook op deelbelangen zoveel mogelijk aan de kant te zetten. "Durf buiten de bestaande kaders en belangen te denken", aldus Van Bemmel, "durf blanco te denken."

De ongeveer veertig deelnemers namen vervolgens in kleine groepjes de thema's en doelstellingen uit de conceptvisie onder de loep, om vervolgens de resultaten daarvan plenair te delen.

Het NBA-bestuur verwerkt de resultaten van de bijeenkomst in Beesd in een verder uitgewerkte versie van de visie op de toekomst van het beroep en de beroepsorganisatie. Dat document zal opnieuw besproken worden met leden van de NBA en met maatschappelijke organisaties en groeperingen, voordat sprake zal zijn van een definitieve versie.

Consultatie

Dit document zal binnenkort op de site van de NBA gepubliceerd worden. Het onderwerp ‘toekomstvisie op het beroep’ wordt bovendien onderwerp voor de agenda’s van afdelingen en commissies de komende tijd, zodat alle leden kunnen reageren op de inhoud. Tijdens de ALV van december 2017 wordt vervolgens een definitieve versie van het visiedocument aan de leden voorgelegd.

Vanaf januari 2018 start de derde fase van het visieproces. Hierbij gaat het om verankering van de visie in strategie en beleid. In deze laatste fase wordt op basis van het definitieve visiedocument een nieuw meerjarenplan uitgewerkt, dat ter goedkeuring aan de ALV van juni 2018 zal worden voorgelegd.

 

(NBA)

Gerelateerde artikelen