Laatste BTW aangifte 2023 en eerste BTW aangifte 2024 (1)

Een reeks artikelen van Carola van Vilsteren (Van Vilsteren BTW Advies)

Door Carola van Vilsteren

Gedurende het jaar wordt BTW in aftrek gebracht in de BTW aangifte. Aan het einde van het boekjaar moeten daarop BTW correcties worden gemaakt. Het betreft de volgende BTW correcties:

 • Privégebruik van bedrijfsgoederen door de ondernemer en diensten die de ondernemer heeft verricht voor privédoeleinden van zichzelf;
   
 • Privégebruik auto via de fictieve dienst;
   
 • Verstrekkingen aan relaties en personeel;
   
 • Herziening van de aftrek van voorbelasting bij gemengd gebruik voor belaste handelingen en voor vrijgestelde en andere onbelaste handelingen.

De eerste drie komen in dit artikel aan de orde, een volgende keer zal het over de herziening van de aftrek van voorbelasting gaan. Een derde artikel zal over de eerste BTW aangifte van 2024 gaan.

Correctie BTW bij onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik

De Belastingdienst publiceert ieder jaar normbedragen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water en van het eigen gebruik van agrarische producten. Voor het privégebruik van energie en water en gebruik van agrarische producten moet in de laatste BTW-aangifte over 2023 een BTW-correctie worden gemaakt. In de landbouwnormen 2023 wordt aangegeven welke prijs (exclusief BTW) per product gehanteerd moet worden en waarover aan het einde van het boekjaar de BTW-correctie moet worden berekend. Deze bedragen gelden ook voor MKB-ondernemers. Geef een BTW-correctie aan bij vraag 1d.

Correctie BTW voor het privégebruik auto

Voor het privégebruik van een auto van de zaak is BTW verschuldigd. Bij het ontbreken van een sluitende kilometeradministratie en bij het ontbreken van een zakelijke vergoeding wordt de verschuldigde BTW forfaitair gesteld op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM). Geef aan het einde van het boekjaar de correctie voor de auto op basis van het forfait aan bij vraag 1d van de BTW-aangifte. Indien bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is gebracht – bijvoorbeeld omdat hij die auto onder de margeregeling heeft gekocht of die vanuit zijn privévermogen in de onderneming heeft ingebracht – geldt een forfaitaire bijtelling van 1,5%. Het forfait van 1,5% is ook van toepassing op auto’s die de ondernemer of werkgever nog in gebruik heeft na afloop van het vierde jaar, volgend op het jaar waarin hij de auto is gaan gebruiken. Als er een kilometeradministratie is (en er is BTW bij aankoop van de auto in aftrek gebracht) bijgehouden dan wordt de correctie voor de BTW vanwege het privégebruik gesteld op de uitkomst van de volgende som: 21% x (privékilometers/totale kilometers) x gemaakte uitgaven (1/5e deel van het aankoopbedrag exclusief BTW en BPM in de eerste 5 jaar) + gebruiks- en onderhoudskosten exclusief BTW.

Geef deze correctie aan bij vraag 1d van de BTW-aangifte. Indien een eigen bijdrage wordt betaald voor het privé gebruik van de auto moet dat worden aangegeven bij vraag 1a van de BTW aangifte.
 

Enkele aandachtspunten bij de BTW correctie voor het privé gebruik auto:

 • Indien een auto voor een dga privé vermogen is en de kosten van onderhoud en gebruik in privé worden gehouden terwijl de dga € 0,21 per kilometer vergoed krijgt kan geen BTW aftrek in de BV plaatsvinden en hoeft ook geen correctie BTW privé gebruik auto te worden gemaakt.
   
 • De ondernemer, niet zijnde een dga, voor wie de auto privé vermogen is, kan BTW op kosten van onderhoud en gebruik terugvragen. Aan het einde van het jaar moet een correctie BTW privé gebruik worden gemaakt indien sprake is van privé gebruik.
   
 • Woon-werkverkeer is voor de BTW privégebruik. Als het woon-werkverkeer het enige privégebruik is van de auto is het voor het vaststellen van de verschuldigde BTW niet nodig om een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Daarbij is goedgekeurd dat mag worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per jaar. LET OP! De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat woon-werkverkeer altijd privégebruik vormt; ook wanneer werknemers (bijvoorbeeld vanwege COVID) veel thuiswerken en de auto (af en toe voor bijvoorbeeld verplichte bijeenkomsten) gebruiken om naar de vaste werkplek (vaak het kantoor) te rijden.
   
 • Wat een normale eigen bijdrage is voor het privé gebruik van een auto is niet eenvoudig vast te stellen. Ons standpunt is dat de normale waarde van het privégebruik van de auto gesteld kan worden op 2,7% (of 1,5% bij auto’s ouder dan 5 jaar) van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM). Stel dat de cataloguswaarde van een auto van drie jaar oud € 50.000 is, en een eigen bijdrage op jaarbasis wordt betaald van € 1.800, is de eigen bijdrage hoger dan de zogezegd minimale eigen bijdrage van € 1.350 (2,7% x € 50.000). Op jaarbasis is aan BTW verschuldigd € 312 (21/121e x € 1.800). 
   
 • Anders dan voor de inkomstenbelasting/loonheffing bestaat voor de BTW geen bijzondere regeling voor elektrische auto’s en auto’s die ouder zijn dan 15 jaar.
   
 • De correctie BTW privé gebruik auto moet niet mee worden genomen in de BUA-berekening. Het privé gebruik van een zakelijke fiets moet wel worden meegenomen in de BUA-berekening.

BTW correctie voor verstrekkingen aan relaties en personeel

Zijn er in 2023 verstrekkingen, met een privé karakter, gedaan aan relaties en personeel? Let dan op toepassing van de BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting). Wanneer de verstrekkingen per persoon op jaarbasis een waarde van meer dan € 227 exclusief BTW hebben, dan moet de BTW die hierop in aftrek is gebracht in 2023 in de laatste BTW aangifte van 2023 worden gecorrigeerd. Houdt in de administratie altijd een berekening voor de BUA bij. De te corrigeren BTW moet worden aangegeven bij vraag 5b van de BTW-aangifte.

 

 

Gerelateerde artikelen