Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen aangenomen

De Tweede Kamer heeft dinsdag de ‘Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen’ aangenomen.

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Tevens worden aanpassingen voorgesteld in verband met de introductie van een bij de wijzigingsrichtlijn behorende verordening. Deze verordening, Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, richt zich specifiek op wettelijke controles van organisaties van openbaar belang (oob’s) en wordt hierna aangehaald als de EU-verordening.
 
Het amendement van Kamerlid Aukje de Vries (VVD) dat regelt dat de AFM niet zelfstandig kan besluiten tot het “ontslag” van een accountantsorganisatie, maar dat de AFM in plaats daarvan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam daartoe een verzoek kan indienen, werd door een meerderheid van de Kamer (68-70) verworpen. Dat het amendement van De Vries het net niet haalde, was trouwens een foutje van haar partijgenoot Fred Teeven. Hij stemde abusievelijk tegen het amendement.

Een motie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer waarin het kabinet wordt verzocht met de sector in gesprek in te gaan om te komen tot meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector, werd dinsdag ook door een meerderheid in de Kamer aangenomen

Lees ook:

Gerelateerde artikelen