Kamer steunt nieuwe regels voor accountants

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer besprak vandaag de ‘Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen’ met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Met deze nieuwe regelgeving wil Dijsselbloem het vertrouwen in de accountancy vergroten. De Kamer steunt zijn wetsvoorstel waarmee hij Europese regels voor deze sector vastlegt.

Verhoging van de kwaliteit van de accountantsverklaringen. Dat is volgens Aukje de Vries (VVD) het doel van deze wetgeving. Het vertrouwen in de sector en de werking van de financiële markten wordt ermee vergroot, denkt Woputer Koolmees (D66). Henk Nijboer (PvdA) wijst erop dat Nederland op bepaalde onderdelen voorop heeft gelopen. Zo zijn de advies- en controletaak van accountants al gescheiden en moeten bedrijven na tien jaar verplicht van accountantskantoor veranderen. Dijsselbloem zegt dat de wetgeving pas echt werkt als in de sector het besef doordringt dat het beter moet. In de accountantswereld ziet hij dat besef groeien. De Vries’ vrees voor een toezichthouder en accountants die afvinklijstjes hanteren, deelt hij dan ook niet.

AFM krijgt meer macht

Aukje de Vries maakt zich zorgen over de verschillende rollen die de AFM krijgt: regels stellen, toezicht houden en rechtspreken. Hoort een zware bevoegdheid als het ontslaan van een externe accountant niet thuis bij de bestuursrechter? Koolmees wil weten of men tegen zo’n besluit in beroep kan gaan. Als er bezwaar wordt aangetekend, wordt het besluit opgeschort tot het moment dat die rechterlijke procedure is doorlopen, meldt de minister. De Raad van State had daarop aangedrongen. Hij wijst erop dat het niet gaat om ontslag, maar om het moeten beëindigen van de opdracht tot controle. In reactie op een vraag van Nijboer zegt hij dat besluiten van de AFM zo veel mogelijk openbaar zullen worden gemaakt.

Meer toegang voor buitenlandse accountants

Met de nieuwe wet kunnen buitenlandse accountantskantoren makkelijker controles uitvoeren bij Nederlandse bedrijven. Nijboer vraagt hoe de kwaliteit van die controles wordt geborgd. Dat is een taak van de AFM, antwoordt Dijsselbloem. Een buitenlandse vestiging van een Nederlands accountantskantoor mag advieswerk verrichten voor een Nederlands bedrijf. Maar omdat de controle- en adviestaak niet in dezelfde hand mogen zijn, mag de Nederlandse tak van het accountantskantoor vervolgens geen controle bij het bedrijf uitvoeren. Overigens werken de Europese toezichthouders volgens de minister steeds beter samen.

De Kamer stemt op 28 juni over het wetsvoorstel en een ingediende motie van Henk Nijboer. Het PvdA-Kamerlid wil dat het kabinet met de sector in gesprek gaat om te komen tot meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector.

 

(Tweede Kamer)

Gerelateerde artikelen