HR: Ziekte maakt termijnoverschrijding verschoonbaar

Een belastingplichtige die door ziekte een beroep tegen een aanslag IB/PVV te laat had ingediend bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, is door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. Een tegen het einde van de beroepstermijn opgetreden ziekte kan grond opleveren een te laat verzonden beroepschrift ontvankelijk te achten.

Een man heeft het beroep betreffende een aanslag IB/PVV 2012 te laat ingediend bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens de Rechtbank is geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. De omstandigheid dat de belastingplichtige aan het einde van de beroepstermijn ernstig ziek is geworden en daardoor niet meer in staat was om tijdig in beroep te komen, dient voor zijn rekening en risico te komen, aldus de Rechtbank.

Hierop heeft de man cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dat gegrond. Een tegen het einde van de beroepstermijn opgetreden ziekte kan grond opleveren een te laat verzonden beroepschrift ontvankelijk te achten (zie HR 30 oktober 1996, 31553, ECLI:NL:HR:1996:AA1720, en HR 22 oktober 2004, 39927, ECLI:NL:HR:2004:AR4387). Van een belanghebbende kan immers niet verlangd worden dat hij, met het oog op de mogelijkheid van een dergelijke ziekte, reeds enige tijd voor het verstrijken van de termijn beroep instelt.
De Rechtbank heeft dit miskend.

De Hoge Raad verwijst het geding naar Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

(Bron: Fiscanet

 

 

Gerelateerde artikelen