Hof keurt deelname van notarissen aan de Hema-notarisservice goed

De klacht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over deelname van een notaris aan de Hema-notarisservice is door de hoogste tuchtrechter (de Notariskamer van het gerechtshof Amsterdam) afgewezen. Eerder had de Amsterdamse kamer voor het notariaat de klacht ook al afgewezen. Het hof wijkt in hoger beroep op één punt af van de uitspraak van de kamer.

De KNB was in hoger beroep gekomen, omdat zij de notaris die deelneemt aan de Hema-notarisservice de navolgende tuchtrechtelijke verwijten maakte:
– de notaris kan onvoldoende regie, zeggenschap en toezicht uitoefenen;
– de notaris overtreedt zijn geheimhoudingsplicht;
– de notaris schendt zijn zorgplicht;
– aan de opzet en werkwijze kleven risico’s ten aanzien van de vrije wilsvorming van de cliënt;
– er leven vragen over te lage honorering, over het provisieverbod en over de onafhankelijkheid van de notaris.

Het hof komt tot het oordeel dat de Hema-notarisservice technisch, juridisch en inhoudelijk niet in strijd is met de voor deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving.

De kamer voor het notariaat

De kamer heeft in eerste aanleg het volgende geoordeeld. De notaris behoudt in voldoende mate de regie, zeggenschap en het toezicht bij het uitbesteden van werkzaamheden. Onder de voorwaarde dat de notaris voldoet aan zijn ‘Belehrungspflicht’ is het meewerken van de notaris aan de HEMA-notarisservice op het punt van de zorgvuldigheid niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Niet gebleken is dat de notaris op het punt van de wilscontrole tekortschiet. Gewerkt wordt met een vorm van productdifferentiatie, waartegen geen tuchtrechtelijk bezwaar bestaat. Mede gelet op het feit dat in het kader van de marktwerking het notarissen vrij staat hun tarieven zelf te bepalen, is op het punt van de honorering het meewerken aan de HEMA notarisservice niet klachtwaardig. Sprake is van provisie als de overeengekomen prijs duidelijk te hoog is voor de geleverde diensten. Dat is hier – ook als het provisieverbod ruim zou worden geïnterpreteerd – niet het geval. Gebleken is dat het de notaris vrij staat om naar eigen inzicht te handelen. Dat de onafhankelijkheid van de notaris door de werkwijze van de HEMA notarisservice gevaar zou lopen, is niet aannemelijk geworden. (uitspraak eerste aanleg: ECLI:NL:TNORAMS:2014:34).

Geheimhouding voldoende gewaarborgd

Het hof volgt in zijn uitspraak de beoordeling van de kamer voor het notariaat, behalve op één punt. Het hof is van oordeel dat bij de HEMA-notarisservice de geheimhouding van de door cliënten verstrekte gegevens voldoende is gewaarborgd. De KNB heeft niet concreet aangetoond dat dit niet het geval is. Er zijn geen aanwijzingen dat de door de cliënt verstrekte gegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt: het doen opstellen en passeren van de akte(n). De notaris heeft aangevoerd dat de HEMA notarisservice in een beveiligde webomgeving wordt aangeboden en dat de door de cliënt verstrekte gegevens worden geplaatst op een aparte server van een webhoster, die is voorzien van een adequaat beveiligingsniveau.  De door de kamer in haar uitspraak gestelde voorwaarde, dat de geheimhouding slechts voldoende gewaarborgd is indien de gegevens worden geplaatst op een aparte server die alleen voor de met de HEMA samenwerkende notarissen toegankelijk is en wordt beheerd door entiteit waarin alleen de notarissenzeggenschap hebben, voert naar het oordeel van het hof te ver. Het hof heeft de beslissing van de kamer om die reden vernietigd en de klacht van de KNB ongegrond verklaard.

Beslissing hof definitief

De beslissing van het hof is definitief: er kan geen cassatie tegen worden ingesteld. 

Gerelateerde artikelen