Het nieuwe regeerakkoord, wat is het belangrijkste subsidienieuws?

Na maanden van overleg was het dinsdagmiddag eindelijk zover: de presentatie van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Na een relatief saaie en voorspelbare Miljoenennota, rijst de vraag wat het regeerakkoord met de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ op het gebied van subsidies in petto heeft voor ondernemers en organisaties. Wat is nu bekend?

SDE+ verbreed
De stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) wordt verbreed om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit moet een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies in de industrie, de elektriciteitssector en afvalverbrandingsinstallaties.

De subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2024 stopgezet.

MIT en innovatiekredieten uitgebreid
Het mkb verdient volgens het kabinet een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb worden daarom uitgebreid.

Meer gebruik van SBIR
De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van het programma Small Business Innovation Research (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en Rijkswaterstaat.

Meer focus in topsectorenbeleid
Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden:

  • energietransitie/duurzaamheid;
  • landbouw/water/voedsel; en
  • quantum/hightech/nano/fotonica.

Extra geld voor toegepast onderzoek
Het kabinet investeert € 200 miljoen per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt € 200 miljoen per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek.

Winstbelasting omlaag, gevolgen voor WBSO, EIA en MIA
De winstbelasting voor bedrijven, oftewel de vennootschapsbelasting (vpb) gaat in stappen omlaag. Het lage tarief voor de eerste € 200.000 winst gaat van 20% nu naar 16% in 2021. Het hoge tarief voor de winst boven de € 200.000 gaat van 25% nu naar 21% in 2021.

In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog eens 1,5%-punt en in 2021 daarbovenop nog eens 1,5%-punt.

De verlaging  betekent dat bedrijven meer kunnen gaan verdienen met de WBSO. Door korting op de loonbelasting wordt meer (vpb-belaste) winst gemaakt. Als de vpb omlaag gaat, gaat de nettowinst omhoog. Bedrijven die investeringsaftrek (EIA/MIA) genieten, zullen daarentegen een lagere nettowinst krijgen.

Effectief tarief innovatiebox verhoogd
De innovatiebox kent nu een effectief tarief van 5% vermindering van de vennootschapsbelasting. Dat wordt verhoogd naar 7%.

Loonkostensubsidies Participatiewet vervangen door loondispensatie
Gemeenten krijgen meer budget voor de activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat. De extra middelen worden opgebracht door het instrument van loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie.

Werkgevers kunnen met de loondispensatie onder het wettelijk minimumloon betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie. De gemeente vult afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de betrokkene gebruik van maakt, het inkomen aan.

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren
Er komt een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

Cofinanciering ‘fiets’-investeringen
Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van € 100 miljoen uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Nieuw fonds voor aardbevingsgebied
Er wordt een nieuw fonds ingesteld voor investeringen in de leefbaarheid en economie van het Groningse gaswinnings-/aardbevingsgebied. Met ingang van 2018 valt een jaarlijks bedrag ter grootte van 2,5% van de aardgasbaten ten deel aan dit fonds voor de regio, hetgeen op dit moment neerkomt op € 50 miljoen per jaar.

Subsidie voor energiebesparing sportverenigingen verlengd
De subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen, de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties, wordt verlengd.

 

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen