Geschorste advocaat mag als accountant geen fiscaal juridisch advies geven

Onlangs oordeelde rechtbank Midden-Nederland dat een advocaat, die ook als AA in dienstbetrekking was, gedurende zijn schorsing als advocaat, uitsluitend ‘normale accountantswerkzaamheden’ mag verrichten. Daarbij valt te denken aan het opstellen van jaarrekeningen en het controleren van de boekhouding. De accountant mag zich gedurende de schorsing als advocaat niet bezighouden met fiscaalrechtelijke procedures of het geven van fiscaal juridisch advies.

In een brief aan de deken stelde de advocaat/accountant dat hij op grond van de arbeidsovereenkomst gehouden is om werkzaamheden voor cliënten te blijven verrichten. ‘U, althans de deken, is ervan op de hoogte dat ik tot mijn schorsing niet alleen als advocaat werkzaam was, maar daarnaast ook als accountant in dienstbetrekking ben bij de besloten vennootschap. Ik ben op grond van de met de B.V. gesloten arbeidsovereenkomst gehouden om mijn werkzaamheden voor de cliënten van de B.V. te blijven verrichten. Die verplichting brengt met zich mee dat ik als werknemer van de B.V. namens deze cliënten bezwaar- en beroepsprocedures heb ingesteld en voor zover nodig ook nog zal instellen indien betrokken cliënten een daartoe strekkende opdracht of volmacht aan de B.V. hebben verstrekt. Ik zal mij aan die verplichting houden en de voor deze cliënten ingestelde bezwaar- en beroepsprocedures als gemachtigde voortzetten c.q. nieuwe bezwaar- en beroepsprocedures instellen totdat ik van u verneem dat dit aanleiding zou kunnen zijn voor tegen mij als advocaat te treffen tuchtrechtelijke maatregelen. In dat geval zal ik daarover met u de discussie aangaan.’

Daarop antwoordde de deken: ‘U geeft aan dat u voornemens bent om uw werkzaamheden als accountant te blijven voortzetten en dat u indien nodig ook namens deze cliënten als gemachtigde zult optreden in bezwaar- en beroepsprocedures. Het is evident dat het u gedurende uw schorsing als advocaat niet is toegestaan werkzaamheden te verrichten die tot de praktijk van een advocaat behoren maar die niet verplicht door een advocaat verricht dienen te worden. Het optreden als gemachtigde in een procedure of het geven van juridisch advies is een geschorste advocaat niet toegestaan, een en ander conform vaste jurisprudentie van het Hof van Discipline. Gelet op het voorgaande is het u derhalve niet toegestaan om als accountant procedures te voeren, in rechte op te treden en juridisch advies te geven en dient u zich in die zaken waarin dit aan de orde is, te laten vervangen. Het is u uitsluitend toegestaan de normale accountantswerkzaamheden te verrichten, te denken valt daarbij aan het opstellen van jaarrekeningen en het controleren van de boekhouding etc. Daarnaast is het uiteraard ook in strijd met de aan u als advocaat opgelegde schorsing om zaken die u heeft opgestart in uw hoedanigheid van advocaat voort te zetten in uw hoedanigheid van accountant en daarin in rechte op te treden en/of juridisch advies te geven. U mag daarnaast als accountant ook geen nieuwe zaken aannemen, die u normaal gesproken als advocaat zou behandelen.’

Volgens de voorzieningenrechter is het oordeel van de Orde en/of de deken niet onrechtmatig. De rechter stelt dat uit de schorsing van de advocaat volgt dat het hem niet is toegestaan (fiscaal-)juridische adviezen te geven en om als gemachtigde fiscaalrechtelijke procedures te voeren.

Gerelateerde artikelen