Gebruik van formulieren transitievergoeding en collectief ontslag verplicht gesteld

UWV heeft de wettelijke taak om verzoeken om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding te behandelen en om meldingen collectief ontslag te beoordelen en af te handelen. In verband hiermee is vandaag in de Staatscourant het ‘Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag’ gepubliceerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft procedureregels vastgesteld, die zijn neergelegd in de Regeling UWV Ontslagprocedure en de Ontslagregeling. Op grond van deze regeling kan een kleine werkgever verzoeken om afgifte van een zogeheten verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding indienen. Daartoe toetst UWV of is voldaan aan artikel 24 van de ontslagregeling. Het verzoek moet door de werkgever gelijktijdig met de ontslagaanvraag worden ingediend. UWV hecht er aan dat de informatie die de werkgever moet verstrekken bij de ontslagaanvraag naadloos aansluit op de informatie die verstrekt wordt bij het verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding. Dit kan alleen goed geborgd worden door, evenals het aanvraagformulier voor ontslag ook dit verzoek te laten verlopen via een verplicht gesteld formulier.

Daarnaast is het gebruik van de formulieren nodig om verzoeken om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding en meldingen collectief ontslag gestructureerd, efficiënt en binnen een redelijke termijn te kunnen behandelen. Ook is het in het belang van de werkgever dat hij precies weet en toegelicht krijgt welke gegevens en bescheiden nodig zijn bij dergelijke verzoeken en meldingen. Op deze manier is de kans gering dat de verzoeken respectievelijk de meldingen niet in behandeling worden genomen respectievelijk niet worden aangemerkt als een rechtsgeldige melding.
 
De formulieren worden op de website van UWV geplaatst. Met dit besluit wordt op grond van de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht het gebruik van deze formulieren verplicht gesteld. Indien en voor zover deze formulieren op een later moment gewijzigd worden geldt de alsdan op genoemde website nadien beschikbaar gestelde versie als de verplicht gestelde versie.

Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag

Gerelateerde artikelen