Doorschuiven restant giftenaftrek naar volgend jaar mag niet

Omdat een giftenaftrek geen persoonsgebonden aftrek is, is het niet mogelijk om, in tegenstelling tot de persoonsgebonden aftrek, bij een overschrijding van de maximumaftrek het restant door te schuiven naar een volgend jaar. Aldus oordeelde Gerechtshof Den Bosch onlangs.

In 2007 had een belastingplichtige samen met haar fiscale partner een bedrag van € 7.624,11 geschonken aan algemeen nut beogende instellingen giften (ANBI’s). Op basis van de wet komt maximaal 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen, voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek, in aanmerking voor giftenaftrek in de aangifte. De belastingplichtige heeft in haar aangifte IB 2007 een bedrag van € 2.567 in aftrek gebracht voor giften. Het resterende bedrag aan giften heeft zij in haar aangifte IB 2008 als persoonsgebonden aftrek in mindering gebracht. De inspecteur corrigeerde dit bedrag. De belastingplichtige is van mening dat zij op basis van de wetsgeschiedenis recht heeft op aftrek van het restant van de giften.

Maar Hof Den Bosch oordeelt dat de giftenaftrek niet kan worden doorgeschoven. Op basis van de wet is persoonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de in het kalenderjaar op de belastingplichtige drukkende persoonsgebonden aftrekposten en het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren dat niet eerder in aanmerking is genomen. Het bedrag aan betaalde giften dat resteert nadat een maximum van 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen in aftrek is gebracht, behoort echter niet tot de persoonsgebonden aftrek zoals bedoeld in de wet. Dit bedrag kan dan ook niet, ook niet in een later jaar, in aftrek worden gebracht.

 

(Bron: Vanhier)

Gerelateerde artikelen