Deloitte: Meer dan één ‘intern’ lid in onafhankelijk toezicht

Deloitte hoopt dat minister Dijsselbloem van Financiën in nog op te stellen nadere regelgeving toestaat dat het stelsel van onafhankelijk intern toezicht bij accountantsorganisaties ruimte biedt aan meer dan één ‘intern’ lid (die ook niet noodzakelijkerwijs afkomstig behoeft te zijn uit het buitenlands netwerk), zolang het stelsel als geheel onafhankelijk toezicht waarborgt.

Dat zegt Deloitte in haar reactie op de consultatie Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

Deloitte bepleit een ‘hybride’ samenstelling van het orgaan dat met het interne toezicht is belast. De meerderheid van de leden zou wel uit externen moeten bestaan. Deloitte wijst daarbij op de eigen organisatie. De firma kent sinds 2004 een Raad van Commissarissen met een meerderheid van onafhankelijke externe leden en een onafhankelijke externe voorzitter. In de Raad hebben ook ‘interne’ leden zitting, aandeelhouders die op voordracht van de Raad zelf worden benoemd.

‘Deze interne leden vormen structureel een minderheid in de Raad. Daarnaast kent Deloitte een actieve Commissie Publiek Belang, bestaande uit alle (op dit moment: vier) onafhankelijke externe leden van de Raad van Commissarissen. De Commissie Publiek Belang van Deloitte is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen en maakt derhalve volledig deel uit van de formele toezichtstructuur van Deloitte. Het toezicht door de Raad van Commissarissen strekt zich mede uit tot de accountantsorganisatie Deloitte Accountants BV en richt zich daarbij expliciet ook op de organisatiebrede aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van de accountantscontroles en de borging daarvan, op de onafhankelijkheid, op de integriteit en op de belangen van externe stakeholders bij de accountantscontrole,’ aldus Deloitte.

Volgens Deloitte wijst de praktijk wijst dat deze governance structuur zeer goed werkbaar is: ‘De externe leden zijn afkomstig uit verschillende sectoren en zij zijn in hun rol van externe commissaris goed in staat om, met een onafhankelijke externe blik, kritische vragen te stellen aan het bestuur en om externe inzichten en ervaringen in te brengen. De in-house deskundigheid van de interne leden wordt hierbij – in de eerste plaats door de externe commissarissen – van groot belang geacht.’

Deloitte voegt daaraan nog een overweging aan toe. Deloitte: ‘Het aantrekken van goede externe commissarissen blijkt in de praktijk een zeer moeilijke opgave, onder meer door de verstrekkende onafhankelijkheidsregels waaraan ook externe commissarissen moeten voldoen. Er wordt bovendien nu en straks het nodige van het interne toezicht verwacht. Het daarmee gemoeide tijdsbeslag is fors en zal naar verwacht op termijn verder toenemen. Interne commissarissen kunnen bijdragen aan het verminderen van de werklast en daarmee een mogelijke drempel voor toetreding van externe commissarissen verlagen. Dat draagt duurzaam bij aan de mogelijkheid het stelsel van onafhankelijk toezicht in stand te houden.’

• Reactie Deloitte op consultatie

Lees ook: 

Gerelateerde artikelen