Controleer beschikking Belastingdienst op juiste sectorcode en betaal niet teveel sectorpremies!

Een hoveniersbedrijf annex aannemersbedrijf valt voor premieheffing werknemersverzekeringen in sector agrarisch volgens Hof Den Haag.

Door mr. Ellen van Waaijen

Bij een gemengd bedrijf is het niet altijd duidelijk welke sectorindeling voor de werknemersverzekering van toepassing is. Volgens het Gerechtshof is daarbij doorslaggevend de werkzaamheden waarvoor de werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon gaat betalen. Voor de werkzaamheden ten behoeve van het aannemingsbedrijf werden vooral derden ingehuurd, waardoor de wijziging van de Belastingdienst in sector bouwbedrijf niet terecht was. De werknemers in loondienst verrichtten hoofdzakelijk hovenierswerkzaamheden, waardoor de werkgever ingedeeld moet worden in sector 1, agrarisch bedrijf. En dat scheelt behoorlijk aan sectorpremies.

Hoe werkt de sectorindeling voor premieheffing werknemersverzekering?
Een onderdeel van de premies werknemersverzekeringen die de werkgever moet betalen is de sectorpremie voor de WW. In sectoren waarin de werkloosheid hoger is (bijv. in de bouw) geldt een hogere premie dan bijvoorbeeld in de agrarische sector die een relatief lage werkloosheid kent. Er zijn ook ondernemingen die in verschillende sectoren actief zijn, de zogenoemde samengestelde bedrijven. In dat geval is de betreffende onderneming op grond van art. 96, lid 2, Wfsv van rechtswege aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor zij als werkgever doorgaans het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen.

Praktijkvoorbeeld Gerechtshof  Den Haag 20 april 2017
X BV heeft m.i.v. 1 januari 2016 de activiteiten en de werknemers van een vennootschap onder firma (vof) overgenomen. De vof was voor de premieheffing werknemersverzekeringen ingedeeld in sector 1, agrarisch bedrijf. De aard van de overgenomen activiteiten is niet gewijzigd. Uit de gegevens geregistreerd bij de Kamer van Koophandel blijkt dat X BV een aannemersbedrijf op het gebied van tuinen, bestratingwerk, grondwerkzaamheden, rioleringen en holdingactiviteiten uitoefent. Bij de sectorindeling voor werknemersverzekeringen gegeven beschikking is X BV, als gevolg van het onjuist invullen van het formulier, ingedeeld in sector 45, zakelijke dienstverlening III. 

Bij de uitspraak op bezwaar heeft de Belastingdienst de sectorindeling gewijzigd in sector 3, bouwbedrijf. Hof Den Haag overweegt dat X BV activiteiten verricht die tot verschillende sectoren behoren en dat in dat geval op grond van art. 96, lid 2, Wfsv van rechtswege wordt aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waartoe zij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. Hierbij zijn volgens het Hof slechts relevant de werkzaamheden waarover X BV loon uit dienstbetrekking betaalt en niet de werkzaamheden waarvoor zij werknemers van derden inhuurt. De werkzaamheden van X BV bestaan hoofdzakelijk uit het voor derden aanleggen en/of onderhouden van tuinen, een en ander met de daartoe behorende bestrating en terrassen. Deze werkzaamheden zijn volgens het Hof aan te merken als werkzaamheden verricht in het kader van het hoveniersbedrijf en moet X BV ingedeeld worden in sector 1, agrarisch bedrijf (Gerechtshof Den Haag 20 april 2017, nr. 16/00299). Tegen deze uitspraak van Hof Den Haag is cassatie ingesteld.

Betaalde loonsommen zijn doorslaggevend en niet behaalde omzetten!
De werkgever in deze kwestie is een zogeheten samengestelde onderneming: hij laat werkzaamheden verrichten die tot verschillende sectoren behoren. Dat zijn tuinaanleg en tuinonderhoud (sector 1, agrarisch bedrijf, onderdeel hoveniersbedrijf) en o.a. grondwerkzaamheden, bestratingen en rioleringswerkzaamheden (sector 3, bouwbedrijf). Art. 96, lid 2, Wfsv schrijft voor dat een samengestelde onderneming van rechtswege is aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor zij als werkgever doorgaans het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. 

Omdat de bouwwerkzaamheden wat omzet betreft het grootste deel van de totale bedrijfsactiviteiten uitmaakten, had de Belastingdienst deze werkgever ingedeeld in sector 3, bouwbedrijf. Het Hof oordeelde terecht anders en sloot deze werkgever aan bij sector 1, agrarisch bedrijf. Voor de sectorindeling van een samengestelde onderneming is slechts van belang de als werkgever  betaalde loonsommen en niet de behaalde omzetten. Het Hof had vastgesteld dat de bouwwerkzaamheden werden uitbesteed of verricht door ingehuurde werknemers en dat de tuinaanleg en het tuinonderhoud hoofdzakelijk werden gedaan door eigen werknemers. Voor de sectorindeling zijn dan alleen hun premieplichtige lonen maatgevend en niet (ook) de lonen van ingehuurde werknemers. Voor hen betaalt het hoveniersbedrijf immers geen premieplichtig loon.

Hoge Raad: bij niet-samengestelde ondernemingen zijn de woorden ‘als werkgever’ niet relevant
De rechtspraak bij niet-samengestelde ondernemingen is anders dan die bij samengestelde ondernemingen. De niet-samengestelde onderneming  is van rechtswege aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren die hij als werkgever laat verrichten (art. 96, lid 1, Wfsv). De Hoge Raad (HR 19 juni 2009, nr. 08/01602) stelde echter dat de woorden ‘als werkgever’ niet relevant zijn. In die zaak betrof het een leverancier van door derden vervaardigde gevels. Alle werkzaamheden van fabricage en montage werden uitbesteed. De leverancier hield zich alleen met acquisitie bezig en verrichtte calculatiewerkzaamheden. Toch werd hij ingedeeld in sector 3, bouwbedrijf. Dat hij zelf geen ‘bouwlonen’ betaalde, deed daar volgens de Hoge Raad niet aan af. Er is sprake van de zgn. ‘aanneemlijn’. Dit houdt in dat een bedrijf wordt ingedeeld mede aan de hand van de werkzaamheden die het bedrijf uitbesteedt aan derden, en waarvoor het bedrijf tegenover de opdrachtgever(s) verantwoordelijk en aansprakelijk is. De door die derden betaalde lonen bepaalden dus mede de sectorindeling van de gevelleverancier. 

Veel procedures en onduidelijkheid over sectorindeling
Het is opvallend dat wel betekenis toegekend wordt aan de woorden ‘als werkgever’ bij samengestelde ondernemingen, maar niet bij enkelvoudige ondernemingen. Dit terwijl de wettekst de woorden ‘als werkgever’ zowel gebruikt in art. 96, lid 1, Wfsv (enkelvoudige onderneming) als in art. 96, lid 2 Wfsv (samengestelde onderneming).

Dat er nog veel onduidelijkheid is ten aanzien van de sectorindeling blijkt uit de grote hoeveelheid procedures. Het belang voor werkgevers is groot omdat er een groot verschil is in premiepercentages tussen de verschillende sectoren. Het is daarom voor werkgevers van groot belang de vastgestelde sectorindeling door de Belastingdienst kritisch te controleren en bij enige twijfel in bezwaar en beroep te komen, aangezien het laatste woord nog niet is gezegd.

Bent u het niet eens met de door de Belastingdienst vastgestelde sectorindeling? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

Mr. Ellen van Waaijen van Mr. E. van Waaijen Loonbelastingadviseurs B.V. te Bosch en Duin is fiscaal specialist bij Fiscaalconsult. Haar specialisme(n): Loonheffingen, sociale zekerheid, arbeidsrecht, flexibele arbeidsvoorwaarden en flexibele arbeidsrelaties

Gerelateerde artikelen