BZK publiceert Nota verwachting accountantscontrole 2015

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heft vandaag de ‘Nota verwachting accountantscontrole 2015’ gepubliceerd.

Het doel van de nota is in de eerste plaats het bevorderen van de uniforme interpretatie en toepassing van de (controle)voorschriften voor de specifieke uitkeringen – en straks ook voor provinciale middelen die via de SiSa-methodiek worden verantwoord – als onderdeel van de jaarrekening. In afwachting van de verdere ontwikkelingen vanaf 2016 met betrekking tot de verantwoording van provinciale bijdragen via SiSa gaat deze nota hierna uitsluitend over specifieke uitkeringen.

In de tweede plaats is deze nota bedoeld als een communicatiemiddel tussen de medeoverheid en diens accountant over de te verrichten werkzaamheden door de accountant en eventueel een afdeling interne controle van de medeoverheid.

De nota beschrijft in algemene termen de verwachtingen en gaat niet in op uitzonderingen.
Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de materiewet- en regelgeving per specifieke uitkering zich een beeld te vormen van de aspecten die van belang zijn voor de controle op de getrouwheid en op de rechtmatigheid en de deugdelijke totstandkoming van de verantwoording.

• Nota verwachting accountantscontrole 2015

Gerelateerde artikelen