BTW: hoe zit het met leveringen en diensten via internet?

Leveringen en diensten via internet zijn een erg interessant onderwerp voor de BTW. De BTW-gevolgen zijn sterk afhankelijk van de feiten.

Leveringen via internet

Als een goederenlevering tot stand komt, omdat goederen worden besteld via een webwinkel, zijn daarop de normale regels om vast te stellen waar een levering belast is van toepassing. Een goederenlevering is belast op de plaats waar de verzending of het vervoer van de goederen aanvangt, tenminste als de goederen worden vervoerd in het kader van de levering. In andere gevallen is de levering belast op de plaats waar het goed zich bevindt op het tijdstip van de levering. Bij verkopen via een webwinkel zullen de goederen altijd verzonden worden in het kader van de levering, zodat de levering belast is op de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt. Bij een Nederlandse webwinkel zal dat in het algemeen Nederland zijn.

Ook als de afnemer van een Nederlandse webwinkel een in het buitenland gevestigde particulier is, is de levering als hoofdregel in Nederland belast met BTW. Wanneer sprake is van een zogenaamde afstandsverkoop naar een ander EU land, dan is de levering belast in het land waar de afnemer is gevestigd. In dat geval moet de leverancier zich in het betreffende EU-land registreren voor BTW-doeleinden en aan de BTW-verplichtingen voldoen. De BTW-groep draagt hier zorg voor.

De regeling voor afstandsverkopen is van toepassing als goederen worden geleverd aan particulieren, landbouwregelaars, uitsluitend vrijgesteld presterende ondernemers en rechtspersonen niet-ondernemers en de leverancier op zorg draagt voor het vervoer van de goederen naar de afnemer. Als het vervoer volledig wordt overgelaten aan de afnemer is de regeling voor afstandsverkopen niet van toepassing.

De regeling voor afstandsverkopen is alleen van toepassing als een bepaald drempelbedrag voor leveringen naar dezelfde lidstaat wordt overschreden. De EU-landen hanteren verschillende drempelbedragen. België kent bijvoorbeeld een relatief laag drempelbedrag van € 35.000. Een Nederlandse webwinkel die voor meer dan € 35.000 verkoopt aan Belgische particulieren is moet dan Belgische BTW in rekening brengen. De Nederlandse webwinkel zal zich in België moeten laten registreren voor BTW-doeleinden en ook in België BTW-aangifte moeten doen.

Is de afnemer van de webwinkel een binnen de EU gevestigde BTW-ondernemer, dan is onder voorwaarden sprake van een intracommunautaire levering waarover 0% BTW is verschuldigd. Is de afnemer (zowel ondernemer als niet-ondernemer) buiten de EU gevestigd, dan is sprake van een exportlevering. Die levering is belast met 0% BTW.

Als leveranciers het 0%-tarief toepassen dan moet aan de hand van boeken en bescheiden kunnen worden aangetoond dat terecht 0% BTW is berekend. Bij een intracommunautaire levering is het 0%-tarief van toepassing als de goederen worden vervoerd naar een andere lidstaat én de afnemer een intracommunautaire verwerving aangeeft. Een leverancier mag ervan uitgaan dat de laatste voorwaarde is vervuld als hij beschikt over het BTW-identificatienummer van de afnemer. Dan is het wel belangrijk dat de leverancier controleert of het BTW-identificatienummer geldig is! Het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat kan worden aangetoond door middel van bijvoorbeeld vervoersdocumenten en dergelijke. Als sprake is van export dan moet de leverancier aantonen dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten.

Diensten via internet

Diensten die via internet worden aangeboden kunnen worden aangemerkt als elektronische diensten. Dit zijn diensten die via de elektronische weg worden verricht. Het gaat daarbij om diensten die via internet worden verleend, die wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in beperkte mate menselijk ingrijpen vergen en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Een voorbeeld daarvan is het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma’s en uitrustingen zijn voorbeelden van elektronische diensten.

Per 1 januari 2015 zijn de plaats van dienstregels voor elektronische diensten aan niet-ondernemers in de EU veranderd. Dergelijke diensten zijn vanaf 1 januari 2015 altijd belast in het land waar de afnemer woonachtig is.

Mini one stop shop

Het is niet noodzakelijk dat Nederlandse ondernemers die de bovengenoemde diensten verrichten zich in alle Europese lidstaten gaan registreren voor BTW-doeleinden. Om registraties te voorkomen wordt een “mini one stop shop-systeem”. Een Nederlandse ondernemer kan dan de verschuldigde buitenlandse BTW voor de elektronische diensten aangeven en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. In de praktijk betekent dit dat de BTW-regelgeving en tarieven van de EU-landen waar de afnemers zijn gevestigd moet worden gevolgd.

Voor ondernemers die niet in de EU gevestigd zijn, geen vaste inrichting hebben in de EU en niet in de EU zijn geregistreerd voor de BTW geldt dat zij zich kunnen registreren in één van de EU-landen waar een afnemer is gevestigd.

BTW-tarieven

Het is voor ondernemers die met de mini one stop shop te maken hebben belangrijk dat zij bepalen in welk land hun afnemers wonen, om te kunnen bepalen welke BTW-regelgeving van toepassing is en welk BTW-tarief van toepassing is.

Door toepassing van verschillende BTW-tarieven zullen de netto factuurbedragen per land verschillend zijn voor identieke diensten. Als voor een standaard e-commercedienst aan een niet-ondernemer bijvoorbeeld € 100 exclusief BTW in rekening wordt gebracht, zal het uiteindelijk te betalen bedrag voor een klant in België € 121 bedragen terwijl dat voor een klant in Duitsland € 119 is. Dit verschil in toepasselijke BTW-tarieven is van invloed op zowel de winstmarge van de dienstverlenende ondernemer als de prijs die de consument betaalt.

Administratie

Voor wat betreft de administratie van ondernemers die te maken hebben met het mini one stop shop-systeem geldt dat in de administratie de volgende gegevens opgenomen moeten worden en gedurende tien jaar moeten worden bewaard:

 • Het land waar de afnemer is gevestigd

 • Het type dienst

 • De datum waarop de dienst is verricht

 • Het belastbare bedrag met vermelding van de gebruikte valuta

 • Het bedrag aan BTW met vermelding van gebruikte valuta

 • Eventuele ophoging of korting op de prijs

 • Het toegepaste BTW-tarief

 • Ontvangen betalingen en bijbehorende data

 • Ontvangen vooruitbetalingen

 • Uitgereikte facturen

 • Naam van de afnemer

 • Informatie die is gebruikt om de woonplaats van de afnemer te bepalen

Deze informatie moet desgewenst digitaal en per prestatie kunnen worden aangeleverd bij de Belastingdienst.

Identiteit en woonplaats afnemer

Het is van belang dat wordt vastgesteld in welk land de diensten aan particuliere afnemers belast zijn met BTW. De verantwoordelijkheid voor het aantonen van de woonplaats of de plaats van verbruik door de afnemer ligt bij de presterende ondernemer.

De woonplaats van een particulieren afnemer is volgens de uitvoeringsverordening het adres van een natuurlijk persoon dat in het GBA of een soortgelijk openbaar register is opgenomen of het adres dat de natuurlijke persoon aan de relevante belastinginstanties heeft opgegeven. Als een presterende ondernemer meerdere indicaties heeft voor de bepaling van de woon- of verblijfplaats van de particuliere afnemer moet hij kiezen voor de plaats die het beste garandeert dat de diensten worden belast op de plaats van verbruik. Het is aan de ondernemer om te bepalen welke plaats dat is. In Uitvoeringsverordening 1042/2013 is een aantal vermoedens opgenomen die als uitgangspunt kunnen worden gebruikt.

Wanneer een verrichter van telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten dergelijke diensten verricht op een plaats zoals een telefooncel, een wifi-hotspot, een internetcafé, een restaurant of een hotellobby, waarbij de afnemer fysiek op die plaats aanwezig moet zijn opdat de dienst door die verrichter voor hem kan worden verricht, geldt het vermoeden het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie van de dienst op die plaats geschieden.

Als de diensten worden verricht voor een niet-belastingplichtige afnemer:

 • Via diens vaste lijn, geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft op de plaats waar de vaste lijn geïnstalleerd is;

 • Via mobiele netwerken, geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft in het land dat wordt aangeduid met de mobiele landencode van de simkaart die wordt gebruikt bij het afnemen van die diensten;

 • Waarvoor het gebruik van een decoder of soortgelijk toestel of een viewing card vereist is en indien er geen vaste lijn wordt gebruikt, geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft op de plaats waar die decoder of dat soortgelijke toestel zich bevindt of, indien die plaats niet bekend is, de plaats waarheen de viewing card is gezonden met het oog op gebruik aldaar;

 • Onder andere omstandigheden, geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft op de plaats die door de dienstverrichter als zodanig is vastgesteld aan de hand van twee afzonderlijke, niet-tegenstrijdige bewijsstukken, zoals het factuuradres, IP-adres, bankgegevens, mobiele landcode van een simkaart, de plaats van de gebruikte vaste telefoonlijn of andere zakelijke gegevens.

Aangifte en betaling

Ondernemers die gebruik maken van het mini one stop shop-systeem moeten per kwartaal een BTW-aangifte indienen waarin de facturen voor prestaties die onder dit systeem vallen moeten worden opgenomen.

De betaling moet worden gedaan aan de Belastingdienst van het land waar de afnemer woont of waar het verbruik plaatsvindt. De betaling moet worden gedaan hij het indienen van de aangifte in het mini one stop shop-systeem.

Tot slot

Duidelijk is dat de BTW-gevolgen van e-commerce activiteiten voornamelijk afhangt van de status van de afnemer. Ondernemers die via internet producten verkopen, zullen goed in de gaten moeten houden of de afnemer een particulier of een ondernemer is. Daarnaast is de vestigingsplaats/woonplaats van de afnemer van belang. De invoering van de mini one stop shop heeft aanzienlijke gevolgen heeft voor de ondernemers die er gebruik van gaan maken. Het is van groot belang dat aan alle vereisten wordt voldaan om de overgang naar het systeem van de mini one stop shop zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Carola van Vilsteren is oprichter en eigenaar van Van Vilsteren BTW advies, www.btwadvies.com. Zij adviseert op het gebied van BTW. Werkzaamheden bestaan voor een deel uit het doorlichten van overheidsinstellingen en bedrijven op de aanwezigheid van risico’s, het uitvoeren van quick-scans en het schrijven van BTW-handboeken op maat. Daarnaast schakelen veel accountants- en belastingadvieskantoren zonder eigen BTW specialist van vilsteren BTW advies in.

Volledige update van alle BTW-actualiteiten in 1 dag
Bent u een ambitieuze accountant? Bent u continu op zoek naar tips en actualiteiten op het gebied van BTW? Wilt u geld besparen voor uw klanten? Volg dan de eendaagse cursus BTW actualiteiten en breng direct uw praktijk op een hoger niveau. Meld u direct aan.

 

  

Gerelateerde artikelen