Belastingplan 2023: de belangrijkste wijzigingen

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. Ook zijn er zeven moties aangenomen.

Vooruitlopend op de goedkeuring van de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2023. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting. Ook wordt er een aantal regelingen afgeschaft.

Onder andere de volgende wetsvoorstellen zijn aangenomen:

 • Wet afschaffing verhuurderheffing (36219)
 • Wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36202)
 • Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 (36203)
 • Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 (36204)
 • Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie (36206)
 • Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen (36207)
 • Wetsvoorstel van tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers alsmede tot wijziging van de Wet op het kindgebonden tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36208)
 • Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35929)
 • Wet excessief lenen bij de eigen bv (35496)
 • Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36063)
 • Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36235)
 • Fiscale verzamelwet 2023 (36107)

De Eerste Kamer heeft daarbij zeven van de 14 moties aangenomen:

 • een motie om voor het Belastingplan 2024 te bezien hoe het marginale tarief voor een modaal inkomen beduidend lager kan worden dan het marginale tarief voor een topinkomen. (36202, I)
 • een motie om voor 15 januari 2023 te komen met een brief met oplossingsrichtingen voor chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken vanwege hun ziekte en aan te geven of en op welke wijze chronisch zieken aanspraak kunnen maken op het noodfonds energie (36202, K).
 • een motie om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel) van de aanbevelingen uit het Ex’tax Project (36202, N).
 • een motie indien het wetsvoorstel 36.208 wordt aanvaard, de afschaffing van de inkomensondersteuning AOW (IOAOW) alsnog ongedaan te maken en met een nieuw wetsvoorstel te komen om de IOAOW uiterlijk 1 januari 2025 weer in te voeren (36202, Q).
 • een motie om de aangenomen motie-Schalk c.s. over de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (EK 36.200, AL) alsnog uit te voeren door bij de Voorjaarsnota 2023 een voorstel voor een overgangsregeling te doen, zoals verzocht in die aangenomen motie (36202, S).
 • een motie om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke anbi’s getroffen worden door de aftopping van de periodieke giftenaftrek en wordt de staatssecretaris van Financiën opgeroepen deze maatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd en de Kamer over de uitkomsten daarvan is geïnformeerd (36202, T)
 • een motie om te onderzoeken hoe de fiscale belemmeringen bij het schenken aan anbi’s vanuit een vennootschap weggenomen kunnen worden en hierover de Kamer in 2023 te informeren (36202, U).
   

De belangrijkste wijzigingen in de belastingen zijn hier te vinden op Rijksoverheid.nl

Om te kijken hoe iemands persoonlijke situatie wijzigt in 2023 is er het hulpmiddel van Wijzer in Geldzaken.

Gerelateerde artikelen