Belastingdienst: In Project Debet- Creditcards ook aandacht voor facilitators

Het OM, de FIOD en de fiscus willen met het Project Debet- Creditcards bevorderen dat belastingplichtigen informatie verstrekken over hun buitenlands vermogen. Binnen dit project zal ook aandacht worden besteed aan het identificeren van zogenaamde facilitators, waaronder accountants en belastingadviseurs.

Dit meldt de Belastingdienst.

Buitenlands vermogen

Er zijn belastingplichtigen die beschikken over niet-aangegeven buitenlands vermogen. De exacte (financiële) omvang van het nalevingstekort is onbekend maar wordt hoog ingeschat. De schatkist loopt zo inkomsten mis. Daarnaast is de herkomst van de gelden die zijn gestald op rekeningen in het buitenland vaak moeilijk te controleren. De kans bestaat bijvoorbeeld dat de gelden uit misdaad verkregen zijn. Het witwassen van crimineel verkregen gelden is strafbaar en werkt corrumperend, omdat (onwetende) derden gebruikt worden om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.

Samenwerking

Het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst hebben de handen ineen geslagen om het probleem van niet-aangegeven buitenlands vermogen aan te pakken. Het doel is om gezamenlijk tot een rijksbrede en integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. De pakkans wordt hierdoor steeds groter en zwartspaarders riskeren bij ontdekking naast het kwijtraken van een flink stuk van hun vermogen, ook strafrechtelijke vervolging.

De aanpak

Uitgangspunt voor het project Debet- Creditcards is een risico-analyse die is gedaan op het gebruik van buitenlandse debet/credit-cards in Nederland. Nadat de identiteit van de kaarthouder is achterhaald wordt de keuze gemaakt of de zaak bestuurlijk dan wel strafrechtelijk afgedaan wordt. In het geval van een bestuursrechtelijke afdoening zal de Belastingdienst naast een navorderingsaanslag ook een boete (tot maximaal 300%) opleggen. In het geval van een strafrechtelijke afdoening zullen de FIOD en het Openbaar Ministerie naast opsporing en vervolging het wederrechtelijk verkregen voordeel terugvorderen.

Een recente, beperkte, pilot van de Belastingdienst heeft het volgende beeld laten zien. Bij 39 van de 51 geselecteerde anonieme buitenlandse kaarten is de kaarthouder achterhaald. Bij 11 van de 39 kaarthouders bleek geen Nederlands heffingsbelang aanwezig. Bij de overige 28 kaarthouders is dat wel het geval. De behandeling van 12 van laatstgenoemde 28 kaarthouders is inmiddels afgerond en levert een opbrengst van € 4 miljoen op. De overige 16 kaarthouders zijn nog in behandeling bij de Belastingdienst. Het OM, de FIOD en de Belastingdienst, streven ernaar om met dit project te bevorderen dat belastingplichtigen informatie verstrekken over hun buitenlands vermogen. Door buitenlands vermogen niet aan te geven kan een correct en rechtvaardige belastingheffing niet worden bewerkstelligd.

Facilitators

Naast het identificeren van de kaarthouders zal er binnen dit project ook aandacht worden besteed aan het identificeren van zogenaamde facilitators, waaronder notarissen, accountants, belastingadviseurs en boekhouders die actief betrokken zijn bij het opzetten van belastingconstructies, onvolledige informatie verstrekken (aan de Belastingdienst) en zich niet houden aan de bepalingen in de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft). Deze facilitators riskeren naast een tuchtrechtelijke klacht ook strafrechtelijke vervolging. ‘Juist aan deze beroepsgroepen, in hun rol als poortwachter kennen wij een belangrijke en zelfstandige rol toe in de bestrijding van zowel belastingfraude als witwassen,’ aldus de Belastingdienst.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen