AFM start consultatie Beleidsregel incident Wft/BGfo

De AFM nodigt marktpartijen uit om te reageren op het concept voor haar beleidsregel over het melden van incidenten aan de AFM. Via deze beleidsregel geeft de AFM aan de markt uitleg over de invulling van het begrip incident.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) bepalen dat de betreffende financiële ondernemingen onverwijld (zo snel als redelijkerwijs mogelijk) incidenten melden bij de AFM. Een incident wordt omschreven als ‘een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming’.
 
Het gaat hier om een open norm. Met andere woorden: financiële ondernemingen moeten zelf bepalen of er sprake is van een incident of niet. Verschillende ondernemingen hebben bij de AFM aangegeven behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de invulling. De beleidsregel geeft hier gehoor aan.

De AFM geeft in de beleidsregel voorbeelden van gedragingen of gebeurtenissen die een inbreuk vormen op de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming. De voorbeelden dienen om inzicht te geven in de manier waarop de AFM in haar toezicht omgaat met het begrip incident. In de praktijk zal de AFM echter altijd elke casus apart beoordelen.

Gerelateerde artikelen