Accountantsprotocol woningcorporaties 2015 gepubliceerd

Het accountantsprotocol regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingen in het accountantsprotocol 2015 vloeien grotendeels voort uit de Woningwet die per 1 juli 2015 in werking is getreden. De Rubrieken B en C zijn aangepast en er is een nieuwe rubriek D toegevoegd.

In het accountantsprotocol, dat als bijlage 4 bij de regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (MR) is opgenomen, worden eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. Het accountantsprotocol wordt jaarlijks geactualiseerd als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, wijzigingen in de gegevensopvraging via CorpoData en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Controlerende rol accountants sectorspecifieke wetgeving

In Rubriek B van het accountantsprotocol, dat ziet op de naleving van specifieke wet- en regelgeving, is met betrekking tot de volgende onderwerpen een controlerende rol door de accountant voorgeschreven:
• Het aangaan van nieuwe verbindingen, het verschaffen van vermogen aan verbindingen en het verstrekken van garantstellingen aan verbindingen;
• Het aantrekken van middelen bij aangewezen instellingen;
• Aangetrokken middelen in relatie tot de WOZ-waarde;
• De vestiging van recht van pand of hypotheek;
• Het aanvragen van een zienswijze inzake de (her)benoeming van commissarissen en bestuurders;
• Het vervreemden van woongelegenheden en maatschappelijk vastgoed;
• Vervreemding van aandelen;
• Overdracht of overgang van onderneming;
• Juridische scheiding;
• Goedkeuring nieuwe niet-DAEB investeringen;
• De aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed;
• Beleidsregels derivaten en beleidsregels verantwoord beleggen;
• Het sluiten van overeenkomsten met derden inzake de huur of verhuur van woningen.

Controle toewijzingsregels

Nieuw in rubriek C van het accountantsprotocol, dat ziet op de cijfermatige verantwoording in de dVi, is het voorschrijven van een controlerende rol door de accountant inzake de gewijzigde toewijzingsregels zoals die per 1 juli 2015 gelden.

Werkzaamheden verantwoording marktwaardering

Verder is er in het accountantsprotocol 2015 een geheel nieuwe rubriek (D) opgenomen inzake de marktwaarde in verhuurde staat. Vanaf verslagjaar 2016 zijn corporaties verplicht om het vastgoed in exploitatie in de jaarrekening te waarderen tegen de marktwaarde in verhuurde staat, volgens het waarderingshandboek in bijlage 2 van de MR 2015. Vooruitlopend daarop dienen corporaties in de dVi over verslagjaar 2015 informatie aan te leveren over de marktwaarde. Rubriek D van het accountantsprotocol beschrijft welke werkzaamheden de accountant dient uit te voeren over deze verantwoording in de dVi.

Totstandkoming protocol

Het accountantsprotocol 2015 is tot stand gekomen binnen een werkgroep waarin naast de Autoriteit woningcorporaties, afgevaardigden vanuit BZK, de accountantsorganisaties, Aedes en corporaties waren vertegenwoordigd. Het accountantsprotocol is verder getoetst door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). COPRO heeft het controleprotocol evenals voorgaande jaren gekwalificeerd als uitvoerbaar zonder opmerkingen.

• Accountantsprotocol 2015

 

Gerelateerde artikelen