Wiebes stuurt nota van wijziging Belastingplan naar Kamer

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de nota’s van wijziging op de wetsvoorstellen Belastingplan 2017, Overige fiscale maatregelen 2017 en de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belastingplan 2017

Deze nota van wijziging bevat een tweetal technische aanpassingen van het overgangsrecht voor de innovatiebox. Geregeld wordt dat een immaterieel activum alleen kwalificeert voor het overgangsrecht als dat na 31 december 2006 is voortgebracht. Dit vloeit voort uit de Wet werken aan winst, waarbij de octrooibox is ingevoerd. Daarnaast wordt geregeld dat het octrooi of kwekersrecht in belangrijke mate moet gaan bijdragen aan de winst die met het immaterieel activum wordt behaald. Met de voorgestelde aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de thans geldende regels voor de innovatiebox.

Verder wordt de voor vrijgestelde lichamen geldende teruggaafregeling in de Wet op de dividendbelasting 1965 aangepast. Daarmee wordt zeker gesteld dat ook aangewezen internationale organisaties in aanmerking komen voor een teruggaaf. Tevens is een wijziging opgenomen van de in de Wet uitwerking Autobrief II (WUA II) aangekondigde generieke verlaging van de tarieven in de motorrijtuigenbelasting (MRB) per 1 januari 2017. Voor deze MRB-verlaging was een bedrag van € 69 miljoen beschikbaar. In de WUA II is deze terugsluis vormgegeven als een verlaging van de MRB-tarieven voor personenauto’s met 2 procent. Met het bedrag van € 69 miljoen kunnen de MRB-tarieven echter niet met 2 procent worden verlaagd, maar met 2,7 procent. Deze omissie wordt met de onderhavige nota van wijziging rechtgezet.

Fiscale vereenvoudigingswet 2017

In deze nota van wijziging is een aanvulling opgenomen op de in het wetsvoorstel opgenomen inhoudingsvrijstelling voor vrijgestelde lichamen in de Wet op de dividendbelasting 1965. Met deze aanpassing wordt zeker gesteld dat ook aangewezen internationale organisaties in aanmerking komen voor deze inhoudingsvrijstelling. Daarnaast corrigeert deze nota van wijziging de datum van inwerkingtreding van enkele in het voorstel van wet opgenomen wijzigingen van de Wet op de accijns.

Overige fiscale maatregelen 2017

In deze nota van wijziging worden enkele wijzigingen in de autogerelateerde belastingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk als gevolg van de Europese invoering van een nieuwe geharmoniseerde testmethode om de CO2-uitstoot van lichte voertuigen vast te stellen. Het betreft de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP). Deze testmethode vervangt de huidige geharmoniseerde testmethode, de New European Driving Cycle (NEDC).

Gerelateerde artikelen