‘Wetswijziging accountantsorganisaties mag niet leiden tot lastenverzwaring’

In een reactie op de consultatie ‘Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’ stelt VNO-NCW zich op het standpunt dat de voorgestelde wetswijzigingen niet mogen leiden tot ongewenste lastenverzwaringen en onwerkbare situaties voor ondernemingen die gebruik maken van de diensten van accountants.

De ondernemersorganisatie pleit ervoor dat maatregelen worden getroffen die in de praktijk werkbaar zijn en dat ook de bedrijfsgevoeligheid van informatie wordt gerespecteerd. In dat kader vraagt VNO-NCW aandacht voor de volgende punten:

Delen van vertrouwelijke gegevens en inlichtingen door AFM

In het wetsvoorstel is een bevoegdheid opgenomen voor de AFM om de voornaamste bevindingen en conclusies van de beoordelingen van verrichte wettelijke controles te delen met het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken van de controlecliënt. VNO-NCW heeft al eerder aangegeven daar voorstander van te zijn, omdat in voorkomende gevallen het auditcomité en/of de raad van commissarissen alsdan zo nodig maatregelen kunnen treffen.

Het voorstel bepaalt verder dat, indien de betreffende controlecliënt niet beschikt over een auditcomité of een ander toezichthoudend orgaan, de AFM de betreffende informatie kan delen met de algemene vergadering van aandeelhouders. VNO-NCW vraagt zich af hoe dit precies vorm gegeven zou moeten worden. VNO-NCW: ‘Kent de AFM de (veelal) anonieme en wisselende aandeelhouders van debetrokken (naamloze) vennootschappen? In de memorie van toelichting (Artikel I, onderdeel F) wordt weliswaar opgemerkt dat deze bevoegdheid los staat van de bestaande bevoegdheid om informatie over de kwaliteit van individuele  accountantsorganisaties openbaar te maken, maar zijn (anonieme) aandeelhouders wel op een andere manier dan via openbaarmaking te bereiken?’

Verder wordt voorgesteld de AFM ook toe te staan om informatie te delen met de AIVD, de Belastingdienst, de Nationale Politie, het Bureau Financieel Toezicht en de Financiële Inlichtingen Eenheid. VNO-NCW constateert “met bezorgdheid” dat belangrijke waarborgen vooralsnog lijken te ontbreken om een “olievlekeffect van vertrouwelijke- en concurrentiegevoelige informatiedeling” te voorkomen.

Benoeming accountant door controlecliënt

Voorgesteld wordt dat het bestuur van een controlecliënt niet langer bevoegd is om de opdracht voor een wettelijke controle te verlenen aan de accountant, maar dat deze bevoegdheid toekomt aan de algemene vergadering van aandeelhouders of, indien deze daartoe niet toe overgaat aan de raad van commissarissen. ‘Allereerst constateert VNO-NCW dat deze bepaling geen rekening houdt met het monistisch bestuursmodel. Ingeval sprake is van een one-tier board, waarbij de algemene vergadering van aandeelhouders niet tot benoeming van een accountant zou overgaan, zouden de niet-uitvoerende bestuurders volgens het voorstel niet bevoegd zijn een (controlerend) accountant te benoemen. Evenmin zouden niet-uitvoerende bestuurders een voordracht voor benoeming van een controlerend accountant aan de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen doen. Hierdoor zou op dit punt een onnodig verschil tussen een monistisch en dualistisch bestuursmodel worden gecreëerd,’ aldus VNO-NCW

Verder wijst VNO-NCW er op dat zogenoemde commerciële stichtingen die controleplichtig zijn, door het schrappen van de bevoegdheid van het bestuur om een accountant te benoemen helemaal geen controlerend accountant zouden kunnen benoemen. Stichtingen kennen immers alleen een bestuur en geen andere door het vennootschapsrecht geregelde organen. Voor controleplichtige commerciële stichtingen dient er derhalve een uitzondering te worden gemaakt.

 Reactie VNO-NCW op consultatie Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Gerelateerde artikelen