Wet normering topinkomens blijft onuitvoerbaar voor accountants

Controle leidt tot grote administratieve lasten in onderwijs en zorg.

De NBA bereidt aanwijzingen voor over hoe om te gaan met de controle op de groepsverantwoording zoals die wordt voorgeschreven in de WNT (Wet normering topinkomens). Op dit moment vindt de accountantsorganisatie die controle niet uitvoerbaar.

De zorgen hierover bestaan al langer en zijn in september gedeeld met Auditdienst Rijk. Ook in dit overleg was de conclusie dat “het protocol 2023 en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden”.

Vorig jaar werden al gebreken in de wet geconstateerd bij de controle van jaarrekeningen over 2022. Problemen deden zich vooral voor bij het normenkader, de identificatie van bezoldigingscomponenten, de deeltijdfactor en de administratieve lasten en het effect op financiering binnen groepsstructuren.

Die problemen zijn er nog steeds, constateerde zowel de NBA als de Auditdienst Rijk. Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, zo is de conclusie, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt. Vooral in sectoren als het onderwijs en de zorg kunnen die extra lasten bezwaarlijk zijn.

De NBA komt nu met een zogenaamde audit alert, een aanwijzing voor accountants voor hoe om te gaan met bepaalde regelgeving. Daarin zal de organisatie onder andere ingaan op het mogelijke effect op de controle en de controleverklaring. Met name wat het effect is van groepsverantwoording op de opdrachtuitvoering van de accountant ten aanzien van de WNT-verantwoording.

Dit met name voor wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden van de accountant om vast te stellen of de verantwoorde, doorbelaste kosten voor het vervullen van de topfunctie, overeenstemmen met de bepalingen van en krachtens de WNT, en mogelijke risico’s hierbij.

Gerelateerde artikelen