‘Weer fouten Belastingdienst in premiebeschikking Werkhervattingskas 2015’

Werkgevers hebben voor 2015 van de Belastingdienst weer een zogenaamde beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas ontvangen. BDO meldt dat uit de praktijk inmiddels is gebleken dat er door de Belastingdienst ook voor 2015 fouten zijn gemaakt bij de berekening van de gehanteerde premielonen over de jaren 2009 tot en met 2013, die niet altijd overeen blijken te komen met de feitelijke premielonen over die jaren conform de ingediende loonaangiftes.

BDO: ‘Zo heeft de Belastingdienst recent brieven aan werkgevers verzonden waarin is gemeld dat met name het premieloon over 2013 (van belang voor de indeling naar omvang van de werkgever en ook voor de berekening van het individuele risico voor middelgrote en grote werkgevers) door de Belastingdienst abusievelijk te laag is vastgesteld: hierin ontbreekt bij maandlonen het loontijdvak oktober 2013, of in andere gevallen de 10e of 11e vierwekenperiode.

Als de Belastingdienst kennis heeft van, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met, een feit dat de oorzaak was van de onjuiste premiebeschikking, zal er in het algemeen geen bevoegdheid zijn om de premiebeschikking ten nadeel van de werkgever te herzien. Een herziening van een premiebeschikking in het voordeel van de werkgever is echter altijd mogelijk. De Belastingdienst geeft in haar brieven dan ook aan dat werkgevers zelf moeten vragen om een gecorrigeerde (lagere) premiebeschikking.’

Gerelateerde artikelen