Waarschuwing voor accountant vanwege ontbreken toelichting

Een accountant heeft een waarschuwing gekregen van de tuchtrechter, omdat hij onvoldoende kritisch is geweest bij de beoordelingsverklaring van een gesubsidieerde gemeentelijke instelling. Het ging om de vraag of die stichting belastingplichtig was voor de vennootschapsbelasting. De accountant concludeerde van niet, maar heeft die conclusie niet toegelicht.

Het ging om de stichting Bescal in de gemeente Lisse, die in opdracht van de gemeente culturele accommodaties beheert en verhuurt aan maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. De klager is bedrijfseconoom en ex-accountant, die een ondernemer in de gemeente bijstaat. Die ondernemer zag zich geconfronteerd met oneerlijke concurrentie bij het huren van faciliteiten. Concurrenten waren veel goedkoper uit via de gesubsidieerde instelling.

In de jaarrekening over 2014 ontdekte de klager dat de stichting geen aangifte vennootschapsbelasting heeft gedaan, terwijl ze volgens hem wel belastingplichtig was. De zo ontstane forse belastingschuld van de stichting, opgedaan vanaf de oprichting in 2009, is wat hem ten onrechte niet in de jaarrekening opgenomen.

De accountant  beweert dat de stichting gehouden was een eventueel batig saldo terug te betalen aan de gemeente, en daarom niet belastingplichtig was. Dit strookt echter niet met het gegeven dat dat batige saldo in de jaarrekening 2014 is toegevoegd aan de overige reserves van de stichting en dus aan haar eigen vermogen. Het ging in dat jaar om ruim 80.000 euro. De accountant heeft daar in zijn beoordelingsverklaring geen nadere toelichting op gegeven en daarmee blijk gegeven van een ‘onvoldoende professioneel-kritische instelling’, aldus de Accountantskamer.

De RA had zich ook beroepen op zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van zijn klant, de stichting, door bijvoorbeeld geen informatie te verschaffen over afspraken die tussen gemeente en de stichting zijn gemaakt. Die vlieger gaat niet op. De Accountantskamer schrijft dat ‘van een accountant in het kader van tuchtrechtspraak gevergd kan worden zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de gegrondheid van een voor aannemelijk te houden, gemotiveerde en gesubstantieerde klacht, en zijn gedrag moet openleggen voor toetsing van de tuchtrechter’.

De zaak tegen een tweede accountant van hetzelfde kantoor over de kwestie is ongegrond verklaard.

• Zaaknrs. 16/43 en 16/44

Lees ook:

• Twee accountants voor de tuchtrechter om bewaren geheimhoudingsplicht

[Door: Petra van Walraven / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen