Voorstel herziening Corporate Governance Code gepubliceerd

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen) heeft vandaag een Consultatiedocument met haar voorstellen voor een herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Ook publiceerde de Commissie het rapport Monitoring boekjaar 2014.

De publicatie van de voorstellen voor een herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code vormt het startsein voor de consultatieperiode waarin stakeholders en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op het document en deel te nemen aan het publieke debat omtrent de herziening van de Code. De consultatieperiode duurt acht weken en eindigt op 6 april 2016. Het doel is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een herziening van de Code.

In plaats van op het behalen van kortetermijnwinsten, zouden bedrijven meer moeten focussen op waardecreatie voor de lange termijn. Dat is het uitgangspunt van de herziening van de code voor goed bestuur, die de commissie Van Manen voorstelt.

Het gaat om de zogenoemde Code Tabaksblat uit 2003. Dit toonaangevende richtsnoer voor beursgenoteerde ondernemingen is voor het laatst gewijzigd in 2008. De commissie-Van Manen houdt toezicht op de code en werkt aan verbeteringen. “We zien dat de huidige code goed wordt nageleefd, maar misstanden bij verschillende ondernemingen, nieuwe wetgeving en actuele vraagstukken tonen aan dat herziening van de code noodzakelijk is”, zegt commissievoorzitter Jaap van Manen.

Boekhoudfraudes, corruptie en kartelvorming komen nog steeds weleens voor. Ze zijn in de ogen van Van Manen vaak terug te voeren tot bedrijfsleiders die de langetermijndoelstellingen uit het oog verliezen. De commissie vindt het daarom belangrijk dat er meer nadruk komt te liggen op de verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen.

Tal van nieuwe stelregels en principes moeten ervoor zorgen dat directies en interne controleurs bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor bepaalde risico’s en kansen en belangen van partijen beter meewegen. De commissie vindt het ook belangrijk dat binnen bedrijven nagedacht wordt over normen en waarden. “Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol”, stelt Van Manen. “Bepalingen hebben pas waarde als ze worden beleefd, nageleefd en uitgedragen.”

Ook is ervoor gekozen de indeling van de code op de schop te nemen. In plaats van een onderverdeling van taken en verantwoordelijkheden naar functie, stelt de commissie een thematische indeling voor. Dat moet het document toegankelijker maken. De voorstellen zijn overigens nog niet definitief. Partijen krijgen komende weken de kans om met reacties te komen, die nog worden meegenomen in de daadwerkelijke herziening.

Nieuwe stelregels en principes moeten ervoor zorgen dat directies meer aandacht krijgen voor risico’s en de afweging van uiteenlopende belangen. De commissie wil onder meer de positie van interne controleurs sterker maken en de maximale zittingstermijn van commissarissen terugbrengen van twaalf naar acht jaar. Verder moet binnen bedrijven meer worden nagedacht over normen en waarden. De commissie vindt ook dat ondernemingen vertrekvergoedingen en benoemingstermijnen beter moeten toelichten.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën opperde eerder bedrijven te ontraden om elk kwartaal cijfers te publiceren, om de focus op de lange termijn te verbeteren. Dat idee heeft Van Manen niet in het plan meegenomen. De voorstellen zijn overigens nog niet definitief. Partijen krijgen komende weken de kans om te reageren.
 

• Consultatiedocument voorstel voor herziening CGC
• Rapport Monitoring boekjaar 2014

 

(ANP/Monitoring Commissie CGC

Gerelateerde artikelen