VNG: ‘Nu doorpakken met belastinghervorming’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede Kamer op door te pakken met de kabinetsvoorstellen voor een belastingherziening. Onderdeel van de voorstellen is een verschuiving van een deel van de rijksbelastingen naar lokale belastingen.

‘Het is een doorbraak dat er nu plannen liggen voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied, zonder dat de belastingdruk omhoog gaat. De VNG heeft daar jaren voor gepleit. Drie weken geleden deed de Commissie-Rinnooy Kan ook aanbevelingen voor aanpassing van het lokaal belastinggebied. Die aanbevelingen komen op hoofdlijnen overeen met de kabinetsplannen,’ aldus de VNG.

De VNG heeft zeven ijkpunten benoemd waaraan uitbreiding van het lokaal belastinggebied zou moeten voldoen:
1. Een groter belastinggebied is geen doel op zich, maar dient om de band tussen bepalen, betalen en verantwoorden te versterken.
2. Het moet gaan om een substantiële uitbreiding.    
3. De horizontale, democratische verantwoording waarborgt verantwoorde heffing. Limitering van de opbrengsten via rijksregelgeving past daar niet bij.
4. Geen verhoging van de lastendruk. Uitbreiding van de gemeentelijke belastingen is onlosmakelijk verbonden met een navenante verlaging van de rijksbelastingen (mogelijk gemaakt door een verkleining van het gemeentefonds).
5. Voor de belastingbetaler is de herziening zo veel mogelijk inkomensneutraal. Koopkrachteffecten moeten worden geneutraliseerd. Dit vereist maatregelen van het Rijk.
6. Voor de belastingbetaler moet zichtbaar zijn dat er sprake is van een verschuiving en geen verhoging. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten.
7. Vereenvoudiging door afschaffen kleinere heffingen is mogelijk voor zover er sprake is van aanvaardbare financiële gevolgen op gemeentelijk niveau.

Gerelateerde artikelen