VEB kritischer op toelichting aandachtspunten accountant in 2018

Behalve controle van de jaarrekening moeten accountants ook hun oordeel geven over andere informatie die ondernemingen openbaar maken.

Dat heeft de VEB aan de acht grote accountantskantoren laten weten in de jaarlijkse Accountantsbrief.

Zo verwacht de VEB ook van de accountant dat hij betrokken is bij persberichten over de financiële verslaggeving. Verder wil de VEB dat de accountant kritisch kijkt naar de interne controleomgeving en zich uitspreekt over geconstateerde controleverschillen.

Stappen in de goede richting 
Mede door de druk van aandeelhouders hebben accountants meer inzicht gegeven in hun werkzaamheden. Sinds boekjaar 2014 zijn accountant verplicht een uitgebreide controleverklaring te verstrekken. In deze uitgebreide controleverklaring staat een toelichting op de kernpunten van de controlewerkzaamheden, de key audit matters. Ook geeft de accountant op de aandeelhoudersvergadering meer uitleg over zijn werkzaamheden en is hij steeds vaker bereid in te gaan op vragen over zijn controle.

Materialiteit 
Uit de uitgebreide controleverklaringen bij een aantal beursvennootschappen over boekjaar 2016 bleek dat de accountant een significant hogere materialiteit (op geconsolideerd niveau) hanteerde dan een jaar eerder. Deze aanpassing werd echter in de controleverklaring niet nader toegelicht. Dit roept vragen op over de reden(en) voor die hogere materialiteitsgrens, de risico-inschatting door de accountant en zijn daaruit voortvloeiende controleaanpak. De VEB vraagt de accountants om opheldering.

De key audit matters 
De key audit matters bieden de gebruiker van de jaarrekening een beter bedrijfsspecifiek inzicht, bijvoorbeeld in de risico’s, de waarderingen en de interne controle. De nieuwe Europese Audit Verordening schrijft voor dat ‘indien relevant’ door de accountant ten aanzien van de key audit matters ook ‘belangrijke opmerkingen in verband met die risico’s’ worden vermeld.

De VEB vraagt de accountants voor alle key audit matters een dergelijke conclusie op te nemen. Op die wijze wordt recht gedaan aan de relevantie van de key audit matters. Voor de gebruiker van de jaarrekening is bovendien relevant of de beursvennootschap de key audit matter van het voorgaande jaar goed heeft opgepakt.

De VEB zal de accountant, onder andere op deze punten, bevragen tijden de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Lees hier de Accountantsbrief 2018. 

Gerelateerde artikelen